ZBF SOP

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Informacje


Ustawa z 2016-12-16 w KE

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Pan Zdzisław CZARNECKI, realizując ustalenia Zarządu Federacji, wystosował w imieniu wszystkich poszkodowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych pismo do europosła SLD dr. Janusza ZEMKE z prośbą o rozpoznanie możliwości przeciwdziałania skutkom tej niekonstytucyjnej i niesprawiedliwej ustawy na forum unijnym. W odpowiedzi Pan europoseł J. Zemke napisał w Brukseli specjalny list do Pierwszego Wiceprzewodniczącego KE Pana Fransa TIMMERMANSA, naświetlający problem dyskryminacji dużej grupy obywateli RP i jednocześnie Unii Europejskiej, wyrażający prośbę o wzięcie pod uwagę ich sytuacji oraz wystąpienie Komisji Europejskiej do Agencji Praw Podstawowych UE w celu przeanalizowanie powstałego stanu prawnego tych osób.

źródło: {Pismo FSSM RP do J.Zemke}, {List J.Zemke do F.Timmermansa}

 

Uchwała nr 1 Kongresu Delegatów Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji /IPA / - także podjęła negatywne stanowisko do "Ustawy". Liczymy, że w ślad za tym pójdzie dalsze działanie na forum międzynarodowym NSZZP jak zapowiedział to Pan Przewodniczący Rafał Jankowski.

Read more...
 

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów do Prezydenta RP (2016-12-29)

Warszawa, 29 grudnia 2016 roku

Szanowny Pan
Andrzej Duda

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Działając z upoważniania Delegatów Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego NSZZ Policjantów, który obradował w dniach 7- 8 grudnia 2016r. zwracam się do Pana Prezydenta z wnioskiem o podjęcie niezbędnych przypisanych prawem działań, które uniemożliwią wprowadzenie w życie w kształcie przyjętym w dniu 21 grudnia br. przez Senat RP ustawy 0 zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 394). Sposób przyjęcia tej ustawy przez Sejm RP, co można było zaobserwować w mediach budzi również nasze poważne wątpliwości.

Read more...
 

SKUTKI PRAWNE PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

SKUTKI PRAWNE PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP ZMIANY USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI

1. W dniu 16 grudnia 2016 r. na 33 posiedzeniu Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

2. Ustawa został przyjęta w wersji przedłożonej przez Rząd RP. W toku prac sejmowych komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji polityki społecznej i rodziny (posiedzenia w dniach: 13 grudnia oraz 15 grudnia 2016 r.) zgłoszonych zostało szereg poprawek. Poseł Marek Wójcik w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłosił poprawki mające na celu - zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. dotyczącym tzw. pierwszej ustawy "dezubekizacyjnej" - zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy wykonujących służbę wyłącznie do 1990 r. od funkcjonariuszy poddanych weryfikacji i kontynuujących służbę w III RP. Nadto w szeregu zgłoszonych przez Pana Posła poprawkach do art. 13 b, który zawiera rozbudowany (w stosunku do regulacji zawartej w ustawie z 2009 r.) katalog cywilnych i wojskowych instytucji i formacji - autor poprawek proponował wyłączenie spod regulacji byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wszystkie zgłoszone poprawki zostały negatywnie przegłosowane.

Połączone komisje przyjęły wyłącznie poprawki zgłoszone przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Read more...
 

Prezydent FSSM RP do Prezydenta RP, 2016-12-19

Zarząd Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych
ul. Marszałkowska 115 lok. 368 B
00-102 Warszawa
KRS 0000342738

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Pan Andrzej DUDA
Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej

dot.: pozbawienia praw nabytych przez funkcjonariuszy służb mundurowych.

Mając na uwadze, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a wszyscy są równi wobec tego prawa, zwracamy się do Pana, jako najwyższego przedstawiciela RP, czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP, a także najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych o niepodpisywanie uchwalonej przez Sejm, w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawy: - "o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin".

Read more...
 

Manifest Oficerów RP

Przedstawiamy Manifest oficerów Wywiadu RP opublikowany na portalu Fundacji Po.Int pod adresem: www.fundacjapoint.pl , redagowany przez zespół złożony m.in. z reprezentantów środowisk akademickich, byłych oficerów służb specjalnych, byłych dyplomatów, ekspertów wojskowości oraz przedstawicieli biznesu i mediów.

MANIFEST jest skierowany m.in. do prezydenta, posłów i szefów służb specjalnych.

Publikacja za zgodą Fundacji Po.Int

Read more...
 

Profesor Stanisław Pikulski

W dniu 23 grudnia 2016 r. zmarł, po długich i ciężkich cierpieniach, nasz Kolega, prof. dr hab. Stanisław Pikulski, były dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Państwa Akademii Spraw Wewnętrznych, twórca i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego trzech kadencji, autorytet w dziedzinie prawa karnego, radca prawny. W zmarłym tracimy jedną z głównych postaci przeciwstawiających się aktywnie niesprawiedliwej dezubekizacji przed sądami powszechnymi, w Trybunale Konstytucyjnym oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna ZBF SOP

 

Prezydent FSSM RP do Marszałka Senatu RP, 2016-12-19

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Read more...
 

Uchwała nr 6 z dnia 12.12.2016 roku Walnego Zebrania St. Generałów Policji RP

Uchwała nr 6 z dnia 12.12.2016 roku

Walnego Zebrania Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmiame ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Słuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Walne Zebranie jako najwyższy organ Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o bezpieczeństwo Kraju, godność i losy emerytowanych oraz czynnych policjantów oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych i ich rodzin, po wnikliwej analizie rządowego projektu ustawy z dnia 14 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym hinkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

przyjęło następujące stanowisko:

Read more...
 
More Articles...
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 11