Aktualnośći

Tekst zapytania Zarządu ZBFSOP do ZER

 

Warszawa, dnia __.09.2022 r.

 

Pani

Małgorzata Zdrodowska

Dyrektor

Zakładu Emerytalno-Rentowego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji                                                                                                Mail:

sekretariat_dyrektora@zer.mswia.gov.pl

 

 

 

Szanowna Pani Dyrektor

 

Powołując się na prawo do dostępu do informacji publicznej o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., póz. 902 t.j.), działając w imieniu Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa zwracam się do Pani Dyrektor z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. na nastepujące pytania:

  1. Ilu świadczeniobiorców, w stosunku do których ZER MSWiA wydał decyzje obniżające świadczenia w oparciu o ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiady, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2016 r., poz.2270) zmarło od momentu otrzymania decyzji obniżającej?Do ilu spraw przystąpili następcy prawni?
  2. Ilu osobom, zostało przywrócone świadczenie na mocy prawomocnego wyroku sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a ilu w drodze decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ustawy zaopatrzeniowej,
  3. W ilu sprawach ZER MSWiA wniósł do Sadu Najwyższego skargi kasacyjne od        wyroków sądów apelacyjnych? Ile zostało już rozstrzygniętych i w jaki sposób?
  4. W ilu decyzjach wydanych po wyrokach sądowych został przez ZER MSWiA zastosowany przelicznik 0,7% za lata służby przed 1990 r.? Ilu świadczeniobiorców odwołało się od decyzji z zastosowaniem tego przelicznika? Czy zostały już wydane prawomocne rozstrzygnięcia przez sąd w takich sprawach, jeśli tak to jakie jest stanowisko sądu?

Po „kliknięciu” otworzysz dokument w wersji pdf

Dyrektor ZER

 

Strona ZBFSOP w skrócie