Aktualnośći

Wniosek o wyznaczenie prawidłowego składu

Warszawa, dnia ………… r.

 

 

 

                                                                     Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

 

 

 

Odwołujący: ……………………………………

…………………………………….

…………………………………….

Pozwany: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i Administracji

  1. Adolfa Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

Sygn. Akt III AUa …../22

 

 

W N I O S E K

o wyznaczenie prawidłowego składu

 

 

 

Wnoszę o rozpoznanie mojej sprawy o sygnaturze AUa ……/2.., na rozprawie, w składzie trzyosobowym,  albowiem wniesiona została za pośrednictwem organu rentowego (ZER MSWiA) w dniu /data złożenia odwołania w ZER w 2017 roku/, tj. przed wejściem w życie przepisów zarówno z  art. 15 zzs (1) ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), a przede wszystkim przed wejściem w życie ustawy z 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

W związku z powyższym brak jest  przepisu stanowiącego, że do postępowań wszczętych przed  16.05.2020 roku stosuje się rozwiązania przewidziane w art, 15 zzs 1. a co za tym idzie, przepis ten w mojej sprawie nie powinien mieć zastosowania, a prawidłowy skład, tj. skład trzyosobowy wyznaczony winien być na podstawie art. 367 §  3 KPC.

 

Wątpliwość co do stosowania składu jednoosobowego powziął także  Sąd Rejonowy Katowice-Zachód, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zadając Sądowi Najwyższemu pytanie prawne: „Czy sąd w składzie 1-osobowym wynikającym z epizodycznych regulacji art. 15zzs(1) ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021, poz. 1090) jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Sąd Rejonowy Katowic-Zachód ,upominając się o prawo do rzetelnego procesu sądowego, swoje wątpliwości uzasadnił tym, iż  „przepisy epizodyczne” zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada 2015 roku, a zgodnie z zasadami poprawnej legislacji powinny zawierać wyraźnie określony termin końcowy, niezależny  od zdarzenia przyszłego. Termin końcowy nie może budzić wątpliwości a zdaniem sądu pytającego art. 15 zss (1) ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej COVID-19, nie spełnia tych wymogów , gdyż nie ma możliwości precyzyjnego określenia jak długo mają obowiązywać przepisy.

 

Sąd Najwyższy rozpoznający sprawę w składzie trzyosobowym uznał, że  dla sądowego wymiaru sprawiedliwości jest ona  na tyle istotna, że w dniu 14 grudnia 2022 roku sprawę tę ( sygnatura akt III PZP 4/22) przekazał do rozpoznania składowi siedmioosobowemu Sądu Najwyższego.

 

Przy braku akceptacji o rozpoznanie mojej sprawy na rozprawie, w składzie trzyosobowym,  biorąc pod uwagę rolę Sądu Najwyższego w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa , dodatkowo wnoszę o zawieszenie postępowania do czasu zajęcia w tej kwestii stanowiska przez Sąd Najwyższy.

 

 

Pozostałe argumenty (*), wymieniane w poprzednich wnioskach, w pełni podtrzymuję.

 

(*) dotyczy sytuacji, gdy skorzystaliście Państwo z argumentów zawartych w szablonie prezentowanym wcześniej na stronie ZBF SOP, lub we wcześniejszych wnioskach wpisaliście argumenty własne, nie ujęte w niniejszym wzorze.

 

 

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie