Ustawy represyjne

Interpelacja nr 26276 w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Interpelacja nr 26276

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie przewlekłości w wydawaniu decyzji na podstawie art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zgłaszający: Ewa Kołodziej

Data wpływu: 18-09-2018

Szanowny Panie Ministrze!

Nawiązując do złożonych przeze mnie wielu ważnych interpelacji dotyczących negatywnych skutków wprowadzenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej, pragnę po raz kolejny skierować pytania dotyczące artykułu 8a powyższej ustawy.

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270) przewiduje w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość wyłączenia decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zastosowania przepisów obniżających emeryturę bądź rentę wobec funkcjonariuszy, którzy w rozumieniu ustawy pełnili służbę na rzecz państwa totalitarnego, jeśli przed dniem 31 lipca 1990 r. pełnili służbę krótkotrwale oraz rzetelnie wykonywali zadania i obowiązki po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

Zgodnie z art. 8a wyżej wymienionej ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a (przepisy dotyczące ustalenia na nowo: emerytury, renty inwalidzkiej, renty rodzinnej) ze względu na: krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b (służbę w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w określonych w ustawie cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach). Decyzja ministra wyłączająca stosowanie przepisów obniżających świadczenie może być wydana zarówno wobec samego funkcjonariusza, jak też wobec członków rodzin pobierających renty rodzinne.

Według szacunków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z art. 8a zdecydowało się skorzystać około osiem tysięcy osób. Problem w tym, że tylko kilka z nich otrzymało negatywne decyzje w tej sprawie. Pozostali do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi, mimo że takie wnioski składali już w styczniu 2017 roku. Na policyjnych forach internetowych wręcz roi się od wpisów emerytowanych funkcjonariuszy, którzy skarżą się, że resort nie udziela odpowiedzi w ustawowym terminie. Wielu czeka na ostateczną decyzję w tej sprawie już 17 miesięcy. Po raz kolejny MSWiA przedłuża terminy zakończenia postępowań, nie podając również żadnych istotnych powodów ich przedłużania, a przecież wszystkie konieczne dowody zostały przedłożone przy składaniu wniosków. Tym samym łamane są przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ zgodnie z art. 35 K.p.a. wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Warszawski sąd administracyjny już w kilku przypadkach uznał, że brak odpowiedzi MSWiA na wniosek emerytowanego funkcjonariusza, któremu na mocy tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” zmniejszono emeryturę, jest „rażącym naruszeniem prawa”.

Wobec powyższego zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania:

  1. Ilu emerytów służb mundurowych oraz wdów i dzieci po funkcjonariuszach wystąpiło do MSWiA z wnioskiem o zastosowanie wobec nich art. 8a ww. ustawy?
  2. Kiedy wpłynęły do MSWiA pierwsze wnioski o zastosowanie ww. artykułu przedmiotowej ustawy od emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz od wdów i dzieci po funkcjonariuszach?
  3. Dlaczego te postępowania administracyjne są prowadzone przez okres ponad 17 miesięcy z rażącym naruszeniem terminów administracyjnych?
  4. Ile z tych wniosków zostało już rozpatrzonych – negatywnie i pozytywnie?
  5. Ile spraw z art. 8a ww. ustawy zostało rozpatrzonych przez MSWiA z „urzędu”, czyli bez wniosku od osoby zainteresowanej?
  6. Czy prawdą jest, że MSWiA obniżyło drastycznie emerytury tym, którzy posiadają wyroki sądowe zaświadczające o ich współpracy z opozycją, potwierdzone przez IPN?
  7. Proszę o podanie definicji pojęcia „krótkotrwale”, „rzetelnie” i „z narażeniem życia i zdrowia”.

 

Strona ZBFSOP w skrócie