Aktualnośći

Sąd Apelacyjny w Katowicach przełamał linię orzeczniczą dotyczącą zawieszeń postępowań w sprawach emerytów i rencistów mundurowych, którzy domagają się przywrócenia im godnych uposażeń.

W zażaleniu na postanowienie o zawieszeniu postępowania w związku z oczekiwaniem na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy podnieśliśmy okoliczność, że sąd ten ma samodzielne kompetencje do działania na podstawie Konstytucji i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego.

W postanowieniu w sprawie o sygn. akt III AUz 236/19 wydanym w wyniku naszego zażalenia na zawieszenie postępowania wobec jednej z naszych klientek przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Sąd Apelacyjny wskazał m.in. co następuje:

„Zażalenie jest uzasadnione (…). Co prawda Sąd Okręgowy w Warszawie 24 stycznia 2018 r. w sprawie XIII 1 U326/18 skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne (…) Trybunał Konstytucyjny tymczasem nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w celu rozpoznania tego pytania. Zgodnie zaś z art. 8 ustawy zasadniczej, Konstytucja jest najwyższym Prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio. Niewątpliwie adresatem tej normy są przede wszystkim sądy sprawujące wymiar sprawiedliwości (art. 175 ust. 1), a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1). Również art. 193 ustawy zasadniczej nie nakłada na sąd obowiązku zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym co do zgodności aktu normatywnego z ustawą zasadniczą (…) Stosowanie Konstytucji nie jest więc zastrzeżone wyłącznie dla Trybunału Konstytucyjnego (art. 188 ust. 1), ale należy również do sądów (…) W utrwalonym orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że w tym przypadku nie chodzi o przeprowadzanie przez sąd powszechny, niejako w zastępstwie Trybunału Konstytucyjnego, oceny konstytucyjności przepisów ustawowych, lecz o ewentualną „odmowę zastosowania” przepisów, które są niezgodne (zwłaszcza w sposób oczywisty) z przepisami (wzorcami) Konstytucji RP. (…)
W tej sytuacji i w świetle art. 177 par. 1 pkt 3[1] k.p.c. Sąd nie ma więc obowiązku oczekiwania na wydanie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, zważywszy, że zawieszenie postępowania, a więc pozostawanie sprawy w stanie spoczywania, jest wyjątkiem od ogólnego obowiązku sprawnego działania każdej instytucji publicznej, przewidzianego we wstępie do Konstytucji oraz szczególnego obowiązku rozpoznawania spraw sądowych bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 45 Konstytucji).”

Strona ZBFSOP w skrócie