Ustawy represyjne

Zdjęcia / Art. 8a

art.8a ust. z 16 grudnia 2016 – Dz.U.2016 poz. 2270 Szczegóły Kategoria: Odwołanie do MSWiA z art. 8a Opublikowano: 15 kwiecień 2017 Sposób postępowania w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, […]

art.8a ust. z 16 grudnia 2016 – Dz.U.2016 poz. 2270

Szczegóły

Kategoria: Odwołanie do MSWiA z art. 8a

Opublikowano: 15 kwiecień 2017

Sposób postępowania w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin /Dz. U. 2016 r., poz. 708 ze zm./ wprowadzonego ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 2270/ przedstawia INFORMATOR opracowany przez Kancelarię Radcy Prawnego – Aleksandrę Karnicką.

 

Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich na wniosek emerytowanych funkcjonariuszy służb ochrony państwa  zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wystąpieniem w dniu 7.04.2017 r. o wyjaśnienie wątpliwości w zakresie :

 

  1. Względów ustrojowych, rozumianych jako usytuowanie poszczególnych służb mundurowych w strukturze administracji rządowej, wskazują na ich zróżnicowaną podległość ministrom kierującym poszczególnymi działami administracji rządowej. Tymczasem ustawa zaopatrzeniowa nie określa zasad i trybu współdziałania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z innymi ministrami czy organami administracji rządowej w zakresie normowania art. 8a.
  2. Ocena rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze będzie prowadzona m.in. w oparciu o przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, która przewiduje, że akta osobowe w wymienionych w ustawie przypadkach są chronione bez względu na upływ czasu. Znaczna część akt niektórych funkcjonariuszy może zatem okazać się niedostępna. Ponadto sami funkcjonariusze, wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze, nie będą w stanie w sposób rzetelny dochodzić swoich praw z uwagi na potencjalną odpowiedzialność karną za ujawnienie informacji niejawnej.

 

Tym samym prawo niektórych funkcjonariuszy do rzetelnego postępowania, na które składają się m.in. zasada równości broni, prawo wglądu do akt oraz prawo do uzasadnienia orzeczenia, może zostać naruszone. Uprawnienie to wynika z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zgodnie z którą każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym (świadczenie emerytalne) albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

W dniu 16 maja 2017 r. do RPO wpłynęła odpowiedź z MSWiA.

Redakcja

 

Uzupełnienie:

…w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnienie obsługi prawnej w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych w trybie art. 8a ust. 1 ustawy emerytalnej zostało powierzone Biuru Kadr, Szkolenia i Organizacji. Z tych względów wskazana powyżej komórka organizacyjna MSWiA jest właściwa w sprawie procedowania spraw związanych z zastosowaniem przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych uprawnienia z art. 8a ustawy emerytalnej.

Z wnioskiem w sprawie może występować, od dnia 01.01.2017r., osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika zainteresowany, czyli osoba podlegająca ustawie emerytalnej, w tym przepisom tej ustawy wprowadzonym ww. ustawą nowelizującą. Przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią art. 8a ust. 1 ustawy emerytalnej winien być składany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dane adresowe: 02-591 Warszawa, ul. Batorego 5) i odpowiadać wymogom, przewidzianym ustawą z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa” (art. 63 Kpa § 1-5 Kpa). W ramach prowadzonych postępowań przeprowadzane będą dowody z dokumentów zawartych w aktach osobowych funkcjonariuszy oraz materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej, a także inne dowody, w tym również wnioskowane przez stronę. Należy wskazać, że rozpatrzenie wniosku z pewnością ułatwi podanie w nim danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy (w tym w zbiorach archiwalnych), przedstawienie faktów i dowodów, które mają w ocenie wnioskodawcy potwierdzać spełnienie wymogów, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy emerytalnej, a także ewentualne wskazanie formacji, w których wnioskodawca pełnił służbę. Wnioskodawca ma prawo oczekiwać rozpatrzenia wniosku niezwłocznie po zebraniu stosowanych dokumentów w sprawie, umożliwiających rozpatrzenie wniosku strony i realizację prawa do zapoznania się strony z informacjami i dokumentami zebranymi w sprawie przez organ. Jednakże trzeba mieć świadomość, że zebranie dokumentów niezbędnych do dokonania oceny zasadności wniosku wymagało będzie zaangażowania wielu instytucji (m.in. Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW, poszczególnych formacji, w których były funkcjonariusz pełnił służbę po dniu 12.09.1989r.), a także zebrania dokumentów niezbędnych do weryfikacji argumentów podnoszonych we wniosku przez stronę i ewentualnego odniesienia się do nich.

Z poważaniem,

Maciej Materka, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Wzór wniosku dot. skorzystania z art. 8a ustawy represyjnej

…………….., dnia  …………….. 2017 r.

Pan

                                                                    Mariusz BŁASZCZAK

                                                                    MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

  1. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

 

                                                                    Wniosek

Na podstawie  art. 8 a Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz  ich rodzin / Dz. U. 2016 r., poz. 708 ze zm./ wprowadzonego ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 2270/ składam wniosek o wydanie przez Pana Ministra decyzji o wyłączeniu wobec mnie zastosowania  art. 15c powoływanej ustawy,  ze względu na krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 roku oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 roku, w szczególności z narażeniem życia i zdrowia,  na podstawie  poniższych informacji  dotyczących stanu faktycznego przebiegu mojej służby.

  1. Art. 8a ust. 1. pkt 1 – krótkotrwała służba przed dniem 31 lipca 1990 r. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

  1. Art. 8a  ust.1. pkt 2 – rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

 

Wobec powyższego powołując się na zapis art. 8a ust. 1 i 2 zwracam się do Pana Ministra o wyłączenie wobec mnie zastosowania  art. 15c powoływanej Ustawy i wydanie decyzji w tej sprawie.

Z poważaniem

…….. AW/ABW/Policji w stanie spoczynku

…………………………

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – adresat

Egz. Nr 2 – a/a

 

Adres do korespondencji:

…………………………………

…………………………………

 

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją  nr ……………..z dnia ………………

 

 

……………………dn……………2018 r.

 

………………………………………………………….

Imię i Nazwisko

 

………………………………………………………….

Adres do korespondencji

 

 

 

                                                                                  Minister Spraw Wewnętrznych

                                                                                  i Administracji                                                                                                                                                                                                                                   

  1. Stefana Batorego 5

                                                                                  02-591 Warszawa

 

 

Wniosek

o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją

nr ……………..z dnia ………………

 

Na postawie art. 127 par. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zmiany podstawy ustalenia wysokości mojego zaopatrzenia emerytalno – rentowego oraz o:

  1. uchylenie przedmiotowej decyzji w całości,
  2. orzeczenie co do istoty sprawy zgodnie z moim wnioskiem z dnia …………….

 

Uzasadnienie

 

Przedmiotową decyzją odmówiono mi uprawnienia do zastosowania wobec mnie

korzystniejszych przepisów policyjnej ustawy emerytalnej.

Podstawą negatywnego rozstrzygnięcia było uznanie, że nie spełniam wszystkich

warunków określonych w art.8a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994r., ( t. j. Dz. U.

z 2016r., poz. 708 ze zmianami ), a mianowicie:

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ze stanowiskiem tym się nie zgadzam, gdyż uważam, że spełniam w całości

ustawowe kryteria, w tym:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

W związku z tym przedkładam dodatkowe dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

W tej sytuacji proszę o ponowne rozpatrzenie sprawy co do jej istoty i wydanie

nowej decyzji przyznającej mi wnioskowane uprawnienia.

 

Strona ZBFSOP w skrócie