ZBFSOP

Statut

STATUT

Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

Opublikowano: 11 wrzesień 2008

Linki do wersji PDF:

Statut ZBFSOP

Deklaracja_czlonkowska

(tekst jednolity)

Wstęp

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jest dobrowolnym, samorządnym i demokratycznym stowarzyszeniem byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą łączącą członków Związku jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi, a czołowym zadaniem – społeczne działanie na rzecz utrzymania bezpieczeństwa kraju.

Związek dąży do trwałej integracji wokół tej nadrzędnej idei środowiska byłych funkcjonariuszy – w drodze przezwyciężania podziałów politycznych, kształtowania poczucia współodpowiedzialności za dalszy bezpieczny i demokratyczny rozwój kraju oraz eliminowania zagrożeń dla tego rozwoju, w tym wynikających ze specyfiki służb ochrony państwa i prób ich politycznego wykorzystywania.

Związek wspiera działania na rzecz aktywizacji zawodowej jego członków i wykorzystania dla dobra kraju ich potencjału intelektualnego oraz troszczy się o sytuację bytową byłych funkcjonariuszy.

ROZDZIAŁ  I.       Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, zwany dalej Związkiem, posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Związku jest prawnie zastrzeżona.
 • 2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Warszawa.

 • 3.

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 • 4.

Związek może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 • 5.
 1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny większością 2/3 głosów.

 

ROZDZIAŁ II.      Cele i formy działania

 • 6.
 1. Celem Związku jest:

1) zrzeszanie byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa, w szczególności emerytów i rencistów,

2) poprawa warunków socjalno-bytowych członków Związku oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ich aktywności zawodowej,

3) umacnianie poczucia więzi członków Związku ze służbami ochrony państwa,

4) uczestniczenie w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, a także z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,

5) kształtowanie opinii i ocen o okresie czynnej służby zawodowej członków Związku oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji publicznej,

6) przygotowywanie i prezentowanie ocen i opracowań dotyczących warunków życia byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa,

7) ochrona interesów członków Związku w zakresie uprawnień przysługujących im z tytułu pełnionej uprzednio służby,

8) organizowanie dla swoich członków życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Związek:

1) udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych,

2) tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe dla najbardziej potrzebujących członków Związku,

3) organizuje wykorzystanie wiedzy i umiejętności członków Związku przez organy administracji publicznej,

4) organizuje życie kulturalne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe dla swoich członków,

5) odbywa okresowe zebrania członków Związku w celu omówienia organizacji i realizacji działalności statutowej Związku,

6) podejmuje współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, a w szczególności z urzędami z których wywodzą się członkowie Związku, a także ze związkami zawodowymi i stowarzyszeniami aktualnych i byłych funkcjonariuszy i żołnierzy jednostek resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, w zakresie dotyczącym przepisów emerytalno-rentowych,

7) prowadzi kasę pogrzebową, a na życzenie rodziny zmarłego członka Związku udziela pomocy w organizacji pogrzebu, otacza opieką mogiły poległych funkcjonariuszy służb ochrony państwa i udziela pomocy wdowom i sierotom po poległych i zmarłych członkach Związku,

8) współdziała z organami władzy i administracji publicznej i innymi organizacjami zainteresowanymi jego działalnością, a w szczególności z kierownictwem służbowym służb ochrony państwa, któremu przedstawia swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje dotyczące członków Związku będących emerytami i rencistami,

9) redaguje biuletyny informacyjne dla potrzeb Związku.

 1. W wewnętrznej działalności Związku obowiązują zasady równości praw i obowiązków wszystkich członków. Wzajemne stosunki między członkami winna cechować koleżeńskość, wzajemny szacunek i życzjiwość.

 

ROZDZIAŁ III.      Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 7.
 1. Członkami Związku mogą być byli funkcjonariusze służb ochrony państwa, z wyłączeniem:

1) funkcjonariuszy wydalonych dyscyplinarnie ze służby,

2) skazanych na karę pozbawienia wolności,

3) sprzeniewierzających się ogólnie pojmowanym zasadom etycznym.

 1. Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która położyła wyjątkowe zasługi dla Związku i spraw emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa.
 2. Służbami ochrony państwa w rozumieniu niniejszego statutu są służby, których ustawowym, podstawowym zadaniem jest ochrona interesów państwa.
 3. Przynależność do Związku wymaga zgłoszenia w formie pisemnej.
 4. Decyzję o przyjęciu do Związku lub o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Zarząd Główny Związku, po uzyskaniu pozytywnej, pisemnej opinii właściwego terytorialnie Koła Związku.
 • 8.
 1. Utrata praw członkowskich następuje poprzez:

1) wystąpienie zgłoszone przez członka na piśmie,

2) skreślenie z listy członków przez Zarząd Koła z powodu:

 1. a) nieuczestniczenia w zebraniach i działalności organizacyjnej Związku,
 2. b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 3. c) pozbawienia praw publicznych przez sąd lub skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w związku ze służbą lub inne przestępstwo umyślne,

3) wygaśnięcie członkostwa z powodu:

 1. a) śmierci członka,
 2. b) nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
 3. c) powrotu do służby.
 4. Skreślenie z listy członków może również nastąpić z powodu rażącego naruszania przez członka obowiązków określonych w § 10.
 5. Przed podjęciem decyzji o skreśleniu Zarząd Koła może udzielić członkowi upomnienia.
 6. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Związku, a także od decyzji o udzieleniu upomnienia, przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Zarządu Głównego.
 • 9.

Członkowie Związku mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do władz Związku,

2) uczestniczyć w zebraniach Związku i we wszystkich jego formach działalności organizacyjnej,

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Związku, poddawać krytyce ich działalność, a także uzyskiwać informacje o decyzjach i uchwałach oraz o działalności Związku,

4) korzystać z pomocy prawnej, socjalno-bytowej i urządzeń Związku,

5) reprezentować Związek z upoważnienia władz na zewnątrz.

 • 10.

Członkowie Związku są obowiązani:

1) stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Związku,

2) brać aktywny udział w działalności Związku i propagować jego cele i zadania

3) dbać o dobre imię Związku,

4) przestrzegać zasad współżycia społecznego i więzi koleżeńskich w życiu organizacyjnym oraz dbać o właściwą postawę etyczną,

5) opłacać regularnie składki członkowskie.

 

ROZDZIAŁ IV.     Władze Związku

 • 11.
 1. Władzami Związku są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Główny,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła, jako ogniwa podstawowe.
 2. Związek może w zależności od potrzeb tworzyć komisje problemowe.
 • 12.
 1. Uchwały władz Związku i kół zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i § 29, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 i § 21 ust.3.
 2. Wybory do wszystkich władz Związku odbywają się w drodze tajnego głosowania lub jawnie, jeśli tak zdecydują członkowie zebrania dokonujący wyboru władz.
 3. Przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio do głosowania w przedmiocie absolutorium.
 4. Kadencja wszystkich władz Związku trwa trzy lata.
 • 13.

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,

2) członkowie honorowi – z głosem doradczym.

 1. Terminy – pierwszy i drugi – Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Główny i powiadamia o tym członków na co najmniej 21 dni przed Zebraniem. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, co pierwszy.
 2. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków, zaś w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co trzy lata.
 4. Walne Zebranie Członków zwołuje się również na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Związku, a także jeżeli tak postanowi Zarząd Główny, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub postanowienia.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) wybór prezesa i członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

2) uchwalanie programu działania Związku, określanie celów głównych i doraźnych oraz zasad ich realizacji,

3) ustanawianie wysokości składek członkowskich, trybu ich zbierania i zasad dysponowania nimi,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań przedstawianych przez Zarząd

5) Główny i Komisję Rewizyjną,

6) podejmowanie  uchwał w przedmiocie absolutorium  dla ustępującego

7) Zarządu Głównego,

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Związku.

 • 14.

Zarząd Główny

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i w okresie między Walnymi Zebraniami Członków kieruje działalnością Związku.
 2. Zarząd Główny liczy od 10 do 15 członków. Liczbę członków w danej kadencji określa Walne Zebranie Członków na zebraniu wyborczym.
 3. Zarząd Główny odbywa posiedzenia plenarne 2 razy w roku lub częściej – w miarę potrzeb.
 4. Prezesi Kół i przewodniczący Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym. Osoby te powiadamia się o terminach posiedzeń Zarządu.
 5. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) ustalanie planu działania Związku na podstawie programu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,

2) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

3) ustalanie zasad gospodarki finansowej Związku i uchwalanie budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Związku,

4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego,

5) uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego i jego Prezydium,

6) uchwalanie regulaminu związkowej kasy pogrzebowej i innych funduszy,

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu Głównego oraz Zarządów Kół,

8) podejmowanie uchwał i decydowanie o sprawach współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym zakresie działalności,

9) podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zebrania Członków,

10) czuwanie nad wykonywaniem zadań statutowych przez ogniwa Związku,

11) rozpatrywanie zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej.

 • 15.

Prezydium Zarządu Głównego

 1. Bieżącą działalnością Związku kieruje Prezydium Zarządu Głównego w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 1 członek. Wyboru członków Prezydium, z wyjątkiem prezesa, dokonuje Zarząd Główny.
 2. Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego w okresie między jego plenarnymi posiedzeniami.
 3. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu Głównego,

2) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Związku w granicach określonych budżetem,

3) zatwierdzanie uchwał Kół Związku i ich uchylanie w przypadku stwierdzenia ich niezgodności ze statutem lub uchwałami władz Związku,

4) reprezentowanie Związku na zewnątrz,

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny Związku.

 1. Do reprezentowania Związku na zewnątrz Prezydium może upoważnić dwóch swoich członków.
 • 16.
 1. Prezydium Zarządu Głównego Związku odbywa swoje posiedzenia co dwa-miesiące lub częściej – w miarę potrzeb.
 2. Członkowie Zarządu Głównego i Prezydium mogą uczestniczyć w posiedzeniach Kół Związku.
 • 17.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Liczbę członków w danej kadencji określa Walne Zebranie Członków.
 • 18.
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie raz w roku działalności statutowej oraz gospodarki finansowej Związku i przedstawianie w tych sprawach wniosków i uwag Zarządowi Głównemu i jego Prezydium.

2) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątku Związku oraz wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi Głównemu.

 1. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział V.    Koła Związku

 • 19.
 1. Podstawowymi ogniwami organizacyjnymi Związku są Koła. Koła tworzy się na zasadzie terytorialnej. Do utworzenia Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.
 2. Obszarem działania Koła jest obszar województwa, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Odrębne Koło może zostać utworzone dla m. st. Warszawy.
 4. Dopuszcza się utworzenie jednego Koła dla dwóch lub więcej województw. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może postanowić o utworzeniu Koła obejmującego część województwa.
 5. Założenie Koła następuje na podstawie wniosku zespołu założycielskiego zaakceptowanego przez Zarząd Główny Związku.
 6. Członkowie Koła w swej działalności realizują cele Związku i kierują się postanowieniami statutu, uchwałami i decyzjami władz.
 • 20.

Władzami Koła są:

1) Walne Zebranie Członków Koła,

2) Zarząd Koła.

 • 21.
 1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. Walne Zebranie Członków Koła odbywa posiedzenia według planu ustalonego przez Zarząd Koła.
 2. Walne Zebrania Sprawozdawczo-wyborcze odbywają się co trzy lata, natomiast sprawozdawcze w połowie kadencji.
 3. § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 • 22.

Walne Zebranie Członków Koła:

1) rozpatruje sprawozdania Zarządu Koła i dokonuje oceny działalności Koła,

2) ustala zadania dla Zarządu Koła,

3) dokonuje wyboru Zarządu Koła,

4) rozpatruje zgłoszone wnioski i postulaty,

5) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

 • 23.

W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział wszyscy członkowie Koła oraz zaproszeni goście, a także z głosem doradczym – członkowie władz nadrzędnych.

 • 24.
 1. Zarząd Koła:

1) kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Koła.

2) odbywa posiedzenia według ustalonego planu.

 1. Zarząd Koła składa się z 3 do 7 członków, spośród których wybiera prezesa, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji określa Walne Zebranie Członków Koła.
 2. Zarząd Koła może powoływać komisje problemowe dla realizacji zadań statutowych i bieżących.
 • 25.

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła oraz uchwał i zaleceń władz Związku,

2) składanie sprawozdań ze swej działalności,

3) gospodarowanie funduszami Koła w ramach budżetu i administrowanie majątkiem Koła,

4) wykonywanie innych zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ VI.     Majątek i fundusze Związku

 • 26.
 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych i zaciągania zobowiązań w imieniu Związku upoważniony jest Zarząd Główny.
 3. Do działania w zakresie określonym w ust. 2 Zarząd Główny może upoważnić dwóch swoich członków.
 4. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 27.

Fundusze i majątek Związku składają się z:

1) wpisowego i składek członkowskich,

2) wpływów z działalności gospodarczej,

3) darowizn, zapisów i dotacji,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5) wpływów z innych działań statutowych.

 • 28.
 1. Fundusze Związku przeznacza się w całości na działalność statutową.
 2. Podstawę gospodarki -finansowej Zarządu Głównego i Zarządów Kół stanowią budżety uchwalane przez te Zarządy.

 

ROZDZIAŁ VII.     Postanowienia końcowe

 • 29.
 1. Zmianę statutu Związku uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
 • 30.
 1. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Zarządów Kół w trakcie kadencji następuje poprzez dokooptowanie do składu tych organów kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do tych organów uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, decyduje losowanie przeprowadzane przez Zarząd. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu organu.
 2. Jeżeli uzupełnienie składu organów w sposób opisany w ust. 1 nie jest możliwe, właściwy organ zarządza wybory uzupełniające i przeprowadza je w trybie określonym statutem.

 

Strona ZBFSOP w skrócie