Aktualnośći

Informacja o zamierzonych działaniach europosłów S&D ws. zapobieżenia skutkom ustawy represyjnej z 2016 r.

Informacja o zamierzonych działaniach europosłów S&D ws. zapobieżenia skutkom ustawy represyjnej z 2016 r.

Poseł Janusz Zemke poinformował kierownictwo SLD oraz FSSM RP o zamierzonych dalszych działaniach europosłów S&D ws. przeciwdziałania skutkom przepisów ustawy represyjnej z 2016 r., pozbawiającej świadczeń emerytalnych i rentowych znaczne grono emerytów mundurowych.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W związku z pytaniami dotyczącymi działań Komisji Europejskiej mających na celu przeciwdziałanie na poziomie Unii Europejskiej – przepisom ustawy represyjnej, pragnę przekazać poniższą informację.

9 stycznia br. wystąpiliśmy (wraz z K. Łybacką i B. Liberadzkim) do komisarz V. Jourovej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie zgłoszonych przez nas zastrzeżeń, że przyjęte regulacje krajowe w poważny sposób naruszają prawo Unii i zobowiązania traktatowe ciążące na państwach członkowskich (zakazujące m.in. stosowania praktyk dyskryminujących w zakresie zatrudnienia i pracy), a ponadto są sprzeczne z – fundamentalną w porządku prawnym UE – zasadą praworządności, gdyż w sposób arbitralny, na zasadzie ślepego wprowadzenia odpowiedzialności zbiorowej – odebrano dziesiątkom tysięcy osób świadczenia należne im za okres pracy i służby w legalnie działających organach państwa polskiego bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów i udowodnienia indywidulanej winy.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze od Pani komisarz odpowiedzi. Jesteśmy jednak zdeterminowani i dlatego – w sytuacji, gdy odpowiedz ta nie napłynie w ciągu najbliższego miesiąca, wystąpimy (B. Liberadzki, K. Łybacka, J. Zemke) do przewodniczącego Komisji Europejskiej z dwiema sprawami.

  • Po pierwsze – z wnioskiem o włączenie kwestii skandalicznej ustawy represyjnej do agendy rozmów między KE a polskim rządem dotyczącym naruszenia praworządności w Polsce (kwestia ta była już poruszona we wcześniejszych naszych pismach).
  • Po drugie – z wnioskiem, by Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ze skargą na naruszenie przez przepisy ustawy represyjnej zobowiązań traktatowych ciążących na Polsce, gdyż – jak wspomniałem wcześniej – jesteśmy przekonani, że ustawa ta narusza podstawowe wartości i nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od obowiązującego prawa Unii Europejskiej, w tym Karty Praw Podstawowych. Co więcej, zwrócimy się, by Komisja Europejska wraz ze skargą (której rozpatrywanie może być długotrwałe) wniosła również do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych (tj. zabezpieczenie) i zobowiązanie władz państwa polskiego do bieżącego wypłacania emerytur i rent byłym funkcjonariuszom – w wysokości ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem w życie ustawy z 16 grudnia 2016 r.

Z pozdrowieniami,

Janusz ZEMKE

Bruksela, 24 stycznia 2019 r.

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie