Aktualnośći

INFORMACJA PRAWNA DOT. SKŁADÓW TRZYOSOBOWYCH

INFORMACJA PRAWNA DOT. SKŁADÓW TRZYOSOBOWYCH

 

W dniu 3 lipca 2021 r. weszła w życie niekorzystna, przede wszystkim, dla wielu osób z apelacji warszawskiej nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego  i ustawy antycovidowej. Według nowych przepisów, wbrew standardowej regulacji zawartej w art. 367 § 3 k.p.c. , na podstawie art.  15 zzs(1) ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz 1842) , sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego. W naszej opinii ,  narusza to uprawnienia strony wynikające z ar. 45 ust.1  Konstytucji RP w zakresie prawa do rozpoznania sprawy przez właściwy sąd. Wprawdzie prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy ale z prawa tego właściwie nie korzysta – ZBFSOP zna tylko jeden przypadek uwzględnienia wniosku o taki skład .

 

Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice-Zachód Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych powziął wątpliwość, czy sąd w składzie jednoosobowym wynikającym z tymczasowych regulacji jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,czyli czy jest to sąd ustanowiony ustawą, albowiem , zgodnie z wymienionym artykułem EKPCz (każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.

Sąd rejonowy Katowic-Zachód upominając się o prawo do rzetelnego procesu sądowego, swoje wątpliwości uzasadnił tym, iż  „przepisy epizodyczne” zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada 2015 roku a zgodnie z zasadami poprawnej legislacji powinny zawierać wyraźnie określony termin końcowy, niezależny  od zdarzenia przyszłego. Termin końcowy nie może budzić wątpliwości a zdaniem sądu pytającego art. 15 zss (1) ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej COVID-19, nie spełnia tych wymogów , gdyż nie ma możliwości precyzyjnego określenia jak długo mają obowiązywać przepisy.

Sąd Najwyższy rozpoznający sprawę w składzie trzyosobowym uznał, że  dla sądowego wymiaru sprawiedliwości jest ona  na tyle istotna, że w dniu 14 grudnia 2022 roku sprawę tę ( sygnatura akt III PZP 4/22) przekazał do oceny składowi siedmioosobowemu.

W naszej opinii, opisana sytuacja  stwarza zainteresowanym, ubiegającym się o skład trzyosobowy , jeszcze jedna szansę wystąpienia do prezesa sądu o wyrażenie zgody lub o zawieszenie postępowania  do czasu rozstrzygnięcia zawisłej przed Sądem najwyższym sprawy III PZP4/22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie