Aktualnośći

Interpelacja nr 213 do prezesa Rady Ministrów

Interpelacja nr 213
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie bezczynności ministra spraw wewnętrznych i administracji w kontekście uprawnień wynikających z art. 8a tzw. ustawy dezubekizacyjnej
Zgłaszający: Hanna Gill-Piątek
Data wpływu: 27-11-2019
Z wielkim zaniepokojeniem, a także zaskoczeniem przyjęłam liczne informacje od funkcjonariuszy służb mundurowych dotkniętych skutkami tzw. ustawy dezubekizacyjnej (precyzyjnie zwanej ustawą represyjną – Dz. U. z 2019 r. poz. 288), którzy od ponad dwóch lat bezskutecznie oczekują od ministra spraw wewnętrznych i administracji wydania jakiejkolwiek decyzji w trybie art. 8a tej ustawy. Przypomnę, że ustawa ta z naruszeniem Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obciąża odpowiedzialnością zbiorową 38 tys. osób, naruszając ich prawa nabyte oraz w sposób dyskryminujący określając górny pułap świadczenia emerytalnego.
Chciałabym przypomnieć, że art. 8a ustawy represyjnej upoważnia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do wyłączenia haniebnych skutków tej ustawy w stosunku do osób pełniących służbę również w III RP, ze względu na:
• krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r.,
• rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.
Warto wskazać, jak nieostre, niezdefiniowane prawnie kryteria zastosował ustawodawca w art. 8a, dając tym samym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych pełną dowolność interpretowania charakteru i sposobu przebiegu służby oraz jej opiniowania.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, jako organ administracji publicznej, ustawowo zobowiązany jest załatwić każdą sprawę bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 k.p.a.), a najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 k.p.a.). W przypadku poinformowania strony o przyczynach przekroczenia ustawowego terminu należy określić nowy termin i dotrzymać go (art. 36 § 1 k.p.a.).
W związku z tym chcę zapytać:
Jaka jest przyczyna niewydawania decyzji w trybie art. 8a wobec osób, które spełniają jego kryteria? Pytanie to uważam za szczególnie zasadne, gdyż dotyczy ministra spraw wewnętrznych i administracji, który winien być przykładem dla innych organów administracji w przestrzeganiu Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności ustawowych terminów.

Strona ZBFSOP w skrócie