Aktualnośći

Interpelacja nr 23387 w sprawie dostosowania IPN do wymagań prawnych RODO

Zgłaszający

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Tomasz Siemoniak

Adresat:

minister sprawiedliwości

Data wpływu: 25-06-2018

Data wysłania: 05-07-2018

​   Szanowny Panie Ministrze !

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych w Unii Europejskiej. Zarówno Karta Praw Podstawowych UE – art. 8 ust. 1, jak i Traktat o Funkcjonowaniu UE – art. 16 ust. 1, stanowią że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1).

Powyższy akt ustawodawczy w sposób szczegółowy określa zasady i normy prawne dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, co jest bezpośrednim następstwem regulacji zawartych w prawie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do następujących problemów, które moim zdaniem wymagają wyjaśnienia:

  1. Jakie unormowania prawne zostały wprowadzone w działalności IPN i aktach prawnych regulujących tą działalność w celu zagwarantowania zgodnej z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. realizacji praw i obowiązków obywateli Unii Europejskiej, których dane osobowe zostały ujawnione w katalogach IPN jako byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa ?
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. a także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),  określają szczegółowo wymagania jakie powinno spełniać przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Tymczasem na stronach internetowych IPN nadal  publikowane są pełne dane personalne  osób w „inwentarzu archiwalnym”, „Katalogu Biura Lustracyjnego” . Czy osoby fizyczne  których dane zostały tam opublikowane – zgodnie z art. 40 cytowanego Rozporządzenia wyraziły na to swoją zgodę w formie pisemnej ?

Z poważaniem

Odpowiedź Prezesa IPN

 

Strona ZBFSOP w skrócie