Aktualnośći

List Zdziaława Czareneckiego, byłego Przewodniczącego FSSM

Warszawa, 09.06.2022 r.

Koleżanki i Koledzy!

Wielu z Was zostało zaskoczonych zmianami, jakie przyniósł IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, a zwłaszcza zmianami we władzach Federacji, „Znamy się” już wiele lat, dlatego należy się Wam kilka słów wyjaśnienia powodów dla których nie „startowalem” w wyborach do władz FSSM RP.

Jak wiecie jestem jednym ze współpomysłodawców i współtwórców Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Od zawsze byłem, jestem i będę orędownikiem stworzenia jednej, silnej organizacji skupiającej emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych, która nie tylko stałaby w obronie ich praw, ale miałaby realny wpływ na tworzenie takich przepisów prawa, które wręcz obligowałyby instytucje państwowe i samorządowe do „zatrudniania” ich na etatach związanych z bezpieczeństwem państwa i obywateli. Po prostu uważam, że  marnuje się potencjał, wiedzę i doświadczenie ludzi, na wyszkolenie których państwo polskie wyłożyło niemałe przecież pieniądze. FSSM RP mogłaby być zaczątkiem takiej organizacji.

A to, że „w jedności siła”, potwierdziła nasza wspólna walka z ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r., która dotknęła ok. 40 tysięcy emerytów i rencistów różnych formacji mundurowych. Wiele organizacji zrzeszających mundurowych podejmowało własne działania mające pomóc represjonowanym koleżankom i kolegom lecz nie były skuteczne. Federacja opracowała harmonogram skoordynowanych działań organizacyjnych, prawnych oraz medialnych. Przekonaliśmy się wówczas, że razem możemy więcej. I razem udało nam się wiele osiągnąć.

Oczywiście nie osiągnęliśmy najważniejszego, czyli wyrugowania z polskiego prawa ustawy represyjnej, choć m.in. podjęliśmy wspólnie z posłem Andrzejem Rozenkiem taką próbę kierując do Sejmu RP obywatelski projekt jej zmiany, pod którym podpisało się ponad 300 000 osób a podpisy, jak pamiętacie, zbieraliśmy wszyscy. W obecnej sytuacji politycznej jest to niemożliwe, dlatego wszyscy musimy się starać, by uległa ona jak najszybszej zmianie.

Dzięki ofiarnej pracy koleżanek i kolegów z Komisji Prawnej FSSM RP i przy współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami prawnymi, opracowano wzory pism procesowych, z których na różnych etapach postępowań sądowych skutecznie skorzystały tysiące represjonowanych, nie musząc sięgać po pomoc prawną adwokatów.  Na tym etapie, na którym dziś znajdują się sprawy osób represjonowanych, czyli przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi, w zasadzie zostały wyczerpane możliwości niesienia takiej zbiorowej pomocy prawnej. W przypadku kolejnych etapów, czyli spraw kasacyjnych czy skarg do ETPCz, każdy wnoszący takie sprawy będzie musiał ustanowić pełnomocnika prawnego.

Koleżanki i Koledzy!

Kierowałem Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych od 2013 r. roku.  Ostatnia kadencja była dla członków Zarządu Federacji wyjątkowo intensywna – setki spotkań na terenie całego kraju, dziesiątki spotkań z politykami, działaczami ruchów obywatelskich oraz społecznych, dziennikarzami i wszystkimi innymi, z którym spotykaliśmy w obronie osób skrzywdzonych ustawą represyjną. Jednocześnie, praktycznie codzienna praca koncepcyjna i organizacyjna pozwoliła ocenić, że entuzjazm jaki towarzyszył Naszym działaniom w latach 2018-2019 wyczerpuje się. Sygnałem tego było wyłączenie się z prac w komisjach Federacji wielu koleżanek i kolegów. W mojej ocenie Federacji przyda się świeża energia.

Ponadto, czułbym się niezręcznie wchodząc do nowego Zarządu FSSM RP jako delegat innej organizacji niż Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, którego byłem Prezesem, z ramienia którego wszedłem przed laty do Zarządu Federacji, a którego dziś nie ma wśród jej członków. Oficjalne powody wypowiedzenia przez Zarząd SEiRP członkostwa tej organizacji w FSSM RP, w tym moja osoba i sposób kierowania przeze mnie Federacją, są mocno naciągane. Jestem przekonany, że komuś bardzo zależało na rozbiciu środowiska emerytów i rencistów mundurowych. Odchodząc z władz Federacji odbieram argument izolacjonistom z SEiRP, że to Czarnecki stanowi przeszkodę dla zjednoczenia naszego środowiska. Mam nadzieję, że po jesiennych wyborach nowych władz SEiRP, zostanie ono ponownie członkiem FSSM RP. Jako zdecydowany zwolennik jedności,  właśnie to zadanie pozostawiam do realizacji nowym władzom Federacji – ponownie zjednoczyć środowisko emerytów i rencistów mundurowych

Koleżanki i Koledzy!

W imieniu własnym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom ustępującego Zarządu za zaangażowanie i wspólną, owocną pracę. W szczególności zaś Koleżankom Bogusławie Łukasiewicz – Sekretarzowi Federacji, dzięki której nie tylko Biuro FSSM RP, ale cała Federacja funkcjonowały jak dobrze naoliwiona maszyna oraz Ewie Grzegorczyk – Skarbnikowi FSSM RP, która trzymała w ryzach finanse Federacji.

Jednocześnie w imieniu całego ustępującego Zarządu chcę podziękować wszystkim, którzy dokładali i dokładają swoje większe i mniejsze „cegiełki” wspólnie budując dzisiejszą pozycję Federacji. Wybaczcie, że nie będę wymieniał imion i nazwisk, bo wówczas niechcący mógłbym kogoś pominąć.

Przede wszystkim Dziękuję tej nielicznej grupie wolontariuszy, którzy poświęcali swój czas nie tyle na rzecz Federacji, ile dla wszystkich represjonowanych funkcjonariuszy i żołnierzy, tym, którzy pomagali przy obsłudze biura Federacji i załatwianiu spraw organizacyjnych. Dziękuję  członkom Komisji Prawnej, którym zawdzięczamy wzory pism procesowych, którzy osobiście uczestniczyli w rozprawach przed sądami okręgowymi i administracyjnym. Dziękuję członkom Komisji Medialnej, dzięki którym funkcjonują nasza strona internetowa www.fssm.pl oraz  nasz profil facebookowy „ NiezaSŁUŻYLISMY.

Dziękuję działaczom terenowych struktur wszystkich mundurowych organizacji emeryckich, którzy angażowali się działania Federacji i często inicjowali własne, lokalne przedsięwzięcia w obronie dobrego imienia represjonowanych koleżanek i kolegów.

Dziękuję tym politykom opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, działaczom organizacji i ruchów obywatelskich oraz działaczom samorządowym, którzy pomagali w organizowaniu oraz uczestniczyli w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz spotkaniach terenowych poświęconych sytuacji funkcjonariuszy i żołnierzy, i którzy brali udział w organizowanych przez FSSM RP demonstracjach i pikietach. Dziękuję zwłaszcza tym politykom, którzy w parlamentach polskim i europejskim oraz w mediach przypominają co jakiś czas o bezprawiu ustawy represyjnej.

Dziękuję dziennikarzom wolnych mediów za rzetelne informowanie społeczeństwa o sprawach związanych z ustawą represyjną, jej absurdach i krzywdzie, jaką przyniosła tym, którzy uczciwe służyli Polsce.

Dziękuję również tym wszystkim, którzy nigdy nie nosili mundurów, a którzy rozumieją, że walka z ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. nie jest walką o jakieś wydumane „przywileje”, tylko walką o słusznie nabyte prawa obywateli, którzy nigdy nie złamali prawa, nie splamili munduru, walką o ich godność podeptaną wyłącznie z politycznych pobudek.

I oczywiście Dziękuję WamKoleżanki i Koledzy, drodzy emeryci i renciści mundurowi!
Za zaufanie, którym obdarzyliście Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, za niezliczone wyrazy sympatii, z którymi jako Zarząd Federacji spotykaliśmy się na co dzień oraz za Wasze wsparcie, także to finansowe, bez którego nie moglibyśmy odpowiednio działać.

Nowemu Zarządowi FSSM RP i jej nowemu Przewodniczącemu Piotrowi Iwatowi, życzę powodzenia, owocnej pracy i wytrwałości.

Za ustępujący Zarząd
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Zdzisław Czarnecki

Strona ZBFSOP w skrócie