Aktualnośći

Odpowiedź ZER MSWiA na wystąpienia Prezesa ZBFSOP

Proszę kliknąć na poniższy link, aby zobaczyć oryginał listu

informacja publiczna odpowiedź ZER MSWiA

Zakład Emerytalno -Rentowy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ZER-WOP-062-1-6/2022-AZ Warszawa, dnia (J .PA.ź. 2022

 

Pan
Roman Brzóska
Prezes Zarządu Głównego Związku Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
e-mail: zarząd@zbfsop.pl

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 18 września 2022 r. złożony w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), przedstawiam poniżej stosowne informacje.

Z posiadanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA danych wynika, iż według stanu na dzień 15 września 2022 r. zrealizowanych zostało 3312 prawomocnych wyroków sądu przywracających świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości sprzed 1 października 2017 r. Jednocześnie chciałabym wyjaśnić, iż kwestie postępowań prowadzonych w trybie art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r. poz. 1626), zwanej dalej ustawą, pozostają poza właściwością organu emerytalnego. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, minister właściwy do spraw wewnętrznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o wyłączeniu stosowania wobec osoby pełniącej służbę na rzecz totalitarnego państwa stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy, ze względu na krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia .
W odpowiedzi na pytanie dotyczące skarg kasacyjnych, wyjaśniam, że w okresie od stycznia 2020 r. do dnia 15 września 2022 r. do Sądu Najwyższego złożonych zostało przez organ emerytalny określony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 59 skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń sądów przywracających skarżącym świadczenia emerytalne.
Odnosząc się do czwartego pytania uprzejmie informuję, iż zmieniając decyzje organu emerytalnego w sprawach ponownego ustalenia wysokości świadczeń, sądy w zależności od sentencji wyroku, zobowiązują organ emerytalny do ponownego przeliczenia świadczeń, z pominięciem art. 15c, art. 22a, art. 24a ustawy, począwszy od dnia 1 października 2017 r. bądź do ustalenia świadczenia w wysokości obowiązującej przed dniem 1października 2017 r. Wykładnia literalna oraz celowościowa prawomocnych wyroków zobowiązuje organ emerytalny do wypłaty świadczenia w wysokości przysługującej wg stanu na dzień 30 września 2017 r., z uwzględnieniem stosownych waloryzacji i wyrównań. Przy ponownym przeliczaniu świadczeń, organ
emerytalny kieruje się zatem brzmieniem sentencji prawomocnych wyroków jak również argumentacją zawartą w ich uzasadnieniu. W wydawanych decyzjach przywracających świadczenia sprzed 1 października 2017 r., organ emerytalny powołuje się na art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z prawomocnym wyrokiem sądu nakazującym wypłatę świadczeń wg stanu sprzed 1 października 2017 r. Jednocześnie informuję, iż nie są prowadzone przez ZER MSWiA szczegółowe statystyki w tym zakresie .
W pozostałym zakresie organ emerytalny nie dysponuje danymi statystycznymi, o których udostępnienie wnosi Pan Prezes we wniosku z dnia 18 września 2022 r.

Z poważaniem,

 

 

Strona ZBFSOP w skrócie