Aktualnośći

Skargi w sprawie „opieszałowości sądu”

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie zawiadamiamy, że Zarząd ZBF SOP prowadzi akcję sporządzania skarg na tzw. „opieszałość sądu” czyli na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Z treścią profesjonalnie opracowanego wzoru skargi można zapoznać się w czasie środowych dyżurów w tymczasowej siedzibie ZBF SOP, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 790 567 889, nie udostępniamy wcześniej formy elektronicznej, ani papierowej tego dokumentu.

Osobom zainteresowanym wyjaśniamy, że Zarząd ZBF SOP zorganizował zespół obsługi prawnej zajmujący się uzupełnianiem wzorca skargi o dane skarżącego i inne niezbędne elementy, a następnie skierowaniem jej drogą pocztową do właściwego sądu. Koszt wskazanej obsługi administracyjnej dla członków związku to 20 złotych.

Podkreślamy, że dokumenty są przesyłane do sądu za tzw. „zwrotnym poświadczeniem odbioru” co oznacza, że pokwitowanie o odebraniu przez sąd przesyłki wpłynie na adres podany przez skarżącego.

Dodatkowo informujemy, iż skarga skonstruowana jest w ten sposób, że ostatnia jej strona (strony) zawiera uzasadnienie, które sporządza skarżący opisując własną sytuację z uwzględnieniem dlaczego domaga się rekompensaty finansowej oraz w jakiej kwocie (np. 20 000 zł.). Tę stronę (strony) dokumentu zaleca się sporządzić czcionką o wielkości 11 z interlinią 1,5  w Arialu i bezwarunkowo opatrzyć własnoręcznym podpisem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się sporządzenie jej odręcznie.

Tak wykonane uzasadnienie zainteresowani powinni dostarczyć do siedziby ZBF SOP, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Nadmienia się, że do ostatecznego sporządzenia skargi niezbędne będą również poniższe informacje:

  • dane personalne skarżącego (imię, nazwisko, adres),
  • data i numer Decyzji Dyrektora ZER o obniżeniu emerytury i renty,
  • data złożenia odwołania do ZER,
  • numer sprawy nadanej przez Sąd Okręgowy,
  • data wpływu odwołania do Sądu Okręgowego (o ile jest znana) oraz data, w której Sąd Okręgowy poinformował odwołującego się o pierwszej czynności podjętej w sprawie np. uzupełnieniu dokumentacji lub zawieszeniu postępowania.

 

Dopuszcza się przesłanie tekstu uzasadnienia oraz podanie niezbędnych informacji za pośrednictwem poczty internetowej, adresując e-mail na zarzad@zbfsop.pl.

Osoba skarżąca pokryje koszty obsługi gotówką w kasie związku w dniu, w którym będzie podpisywała przygotowane dla niej pismo procesowe.

 

Strona ZBFSOP w skrócie