Aktualnośći

Stanowisko ZBFSOP w sprawie tzw mediacji odnośnie art. 8a ustawy represyjnej

Koleżanki i Koledzy!

Otrzymaliśmy od jednego z naszych emerytów kopię pisma z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym sekretariat Sądu poucza o możliwości przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawie skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zastosowania art. 8a.

Celem mediacji byłoby „wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia”. Wniosek, „spełniający wymogi pisma w postępowaniu sądowym należy złożyć przed wyznaczeniem rozprawy”.

W ocenie Zarządu ZBFSOP taka inicjatywa Sądu ma na celu przedłużenie postępowania oraz wykazanie pozornych działań, tak żeby nie można było złożyć skargi na opieszałość. Dodatkowo, może narazić składającego wniosek na koszty gdyż wynagrodzenie usług mediatora i  zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywają obie strony.

Zarząd ZBFSOP

Strona ZBFSOP w skrócie