Aktualnośći

Ważne – Informacja prawna

INFORMACJA PRAWNA 

 

przeznaczona dla osób, które zostały wylosowane do rozpoznania ich spraw przez sędzie: Marzenę Piekarską-Drążek, Ewę Gregajtys lub Ewę Leszczyńską-Furtak, tj. przez sędzie, które odmawiają orzekania w Wydziale III warszawskiego Sądu Apelacyjnego.

Do niedawna sędzie te orzekały w Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale za podważanie legalności Izby Dyscyplinarnej, neo-KRS a także podważanie statusu  neo-sędziów i odmowę orzekania w składach z nimi, zostały w sierpniu 2022 roku karnie oddelegowane do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzje te zaskarżyły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w dniu 6 grudnia 2022 r.  zastosował precedensowy środek zabezpieczający wstrzymując wykonanie decyzji Prezesa SA, a ponadto zakazując ich przeniesienia bez ich zgody do innego wydziału. Zabezpieczenie będzie obowiązywać do czasu wydania wyroku przez ETPCz. Sędzie zwróciły się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie do rozstrzygania w przydzielonych im sprawach (w tym , w naszych) innych sądów, ale z tego co ustaliliśmy, bez zajmowania stanowiska Sąd Najwyższy zwrócił sprawy do Sądu Apelacyjnego, natomiast SA w dalszym ciągu w losowaniach sędziego referenta je uwzględnia .

 

W ten sposób wiele naszych Koleżanek i Kolegów znalazło się ,  wydawałoby się, w sytuacji bez wyjścia. Nie wiadomo jak długo potrwać mogą przepychanki między Prezesem Sądu Apelacyjnego a przydzielonymi do naszych spraw sędziami ale można założyć, że długo.

Ponieważ nie istnieją , ujęte wprost, kodeksowe przesłanki do złożenia wniosku o wyłączenie takiego sędziego (x) chcielibyśmy zaproponować złożenie przez zainteresowane osoby  wniosków do Przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, SSA Magdaleny Kostro-Wesołowskiej o wyłączenie sędziego, skutkujących wtórnym losowaniem sędziego referenta.

Jeśli skierujemy do sądu wniosek to poddany on będzie wymogom formalnym stosowanym dla tego rodzaju pisma tzn.  sąd w składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy wyda w tej kwestii postanowienie. Postanowienie takie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W myśl art. 394 § 1 pkt.10 k.p.c. ,  na odmowę wyłączenia sędziego przysługuje zażalenie do sądu wyższej instancji.

Chcemy też zwrócić uwagę, iż uwzględnienie wniosku skutkować będzie zmianą sędziego referenta na osobę, której nie chcielibyśmy widzieć w tej roli.

Z drugiej strony, jeśli sędzie odmawiające orzekania i mające zabezpieczenie ETPCz zostaną wyrokiem tego sądu zwolnione z orzekania, to nasze sprawy zostaną i tak przelosowane a my jedynie wydłużymy okres oczekiwania na rozstrzygnięcie.

Alternatywą dla wniosku o wyłączenie sędziego może być złożenie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy (….)  w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  tzw. przewlekłość postępowania.

Naszym zdaniem, ze względu na to, iż skarga do Sądu Najwyższego wymaga reprezentowania nas przez profesjonalnego pełnomocnika , w pierwszej kolejności wykorzystać można wniosek o wyłączenie.

 

(x) Informacje o instytucji wyłączenia sędziego znajdują się w III części Kodeksu Postępowania Cywilnego.  Zawarto tam przepisy dotyczące obligatoryjnego wyłączenia sędziego (z mocy ustawy), a także wyłączenia na wniosek samego sędziego lub strony procesu. Przykładowo, zgodnie z 

Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 

(x) Informacje o instytucji wyłączenia sędziego znajdują się w III części Kodeksu postępowania Cywilnego. Zawarto tam przepisy dotyczące obligatoryjnego wyłączenia sędziego (z mocy ustawy), a także na wniosek samego sędziego lub strony procesu Przykładowo, zgodnie z art. 48 sędzia jest wyłączony z mocy ustawy:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 

2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia; 

3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;

a zasady i tryb wyłączenia opisuje KPC w art. od 48 – 54.

 

Strona ZBFSOP w skrócie