Ustawy represyjne

Ważne informacje dotyczące ustawy represyjnej

 

 

Ważne informacje dotyczące ustawy represyjnej

Opublikowano: 24 maj 2017

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY REPRESYJNEJ

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP „Koordynacja Komitetów Protestacyjnych”

  1. Informacja ogólna

  2. Komunikat z dnia 7.05.2017 dotyczący inicjatywy ustawodawczej. Link do strony internetowej FSSM: https://fssm.pl/komunikat-fssm-rp-nt_-inicjatywy-ustawodawczej

  3. Komunikat z dnia 8.05.2017 o czasowym wstrzymaniu zbierania podpisów. Link do strony internetowej FSSMhttps://fssm.pl/informacja-dla-koordynatorow-komitetow-protestacyjnych

 Ad 1. Informacja ogólna. Treść informacji:

W Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP działa Zespół VI „koordynacja komitetów protestacyjnych”. Członkowie zespołu przyjmują zgłoszenia koordynatorów komitetów lokalnych, udzielają wszelkich informacji nt. ich zadań i sposobów realizacji podejmowanych przedsięwzięć, w tym akcji „policzmy się”.  Można się z nami komunikować mailowo – adres: emrent2016@gmail.com lub telefonicznie:

Irena Kłucińska nr tel 607 753 419
Zdzisław Derdoń nr tel 725 074 645
Ryszard Duda nr tel 607 753 416

Zapraszamy do współpracy.
Irena Kłucińska

Ad 2. Treść Komunikatu z dnia 7.05.2017 dotyczącego inicjatywy ustawodawczej

KOMUNIKAT FSSM RP z dnia 7.05.2017 dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy:

1. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP (dalej: Komitet) ds. obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) został już powołany i rozpoczął swoją działalność.

2. Pierwszym zadaniem Komitetu było przygotowanie projektu ustawy, a następnie po zebraniu 1000 podpisów i przygotowaniu niezbędnych dokumentów, zostanie złożone do Marszałka Sejmu „Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu”. Zawiadomienie to będzie zawierać:
1) pełną nazwę Komitetu oraz adres jego siedziby,
2) wykaz osób wchodzących w skład Komitetu,
3) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika          Komitetu oraz jego zastępcy,
4) projekt ustawy,
5) wykaz 1000 podpisów obywateli popierających projekt.
Po spełnieniu ww. warunków, Marszałek Sejmu, w  terminie 14 dni od otrzymania naszego Zawiadomienia,  wyda Postanowienie o jego przyjęciu, które niezwłocznie doręczone będzie Pełnomocnikowi naszego Komitetu. Z chwilą przyjęcia Zawiadomienia, Komitet nabywa osobowość prawną.

3. Po otrzymaniu od Marszałka Sejmu „Postanowienia o przyjęciu zawiadomienia”, Komitet ogłosi, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres siedziby oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.
Z tą chwilą rozpoczniemy kampanię promocyjną na rzecz projektu ustawy oraz 
zbieranie (co najmniej) 100 tys. wymaganych podpisów obywateli popierających nasz projekt ustawy.
Uwaga!  Szczegółowe instrukcje dotyczące zbierania podpisów osób popierających projekt ustawy zostaną przesłane utworzonym Komitetom Protestacyjnym.

4. Projekt ustawy, wraz z załączonym wykazem podpisów 100 tys. obywateli, wniesie do Marszałka Sejmu Pełnomocnik Komitetu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu „Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu”. Wszystkich zainteresowanych informowaniem na forach internetowych o naszej inicjatywie prosimy o uwzględnienie treści niniejszego  Komunikatu.

Treść Komunikatu przygotowano na podstawie z ustawy z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej.

Ad 3. Komunikat z dnia 8.05.2017 o czasowym wstrzymaniu zbierania podpisów:

INFORMACJA DLA KOORDYNATORÓW KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH z dnia 8.05.2017

Dziękuję Wszystkim za zaangażowanie. Zebraliśmy już wymagane 1000 podpisów, by zarejestrować Komitet Inicjatywy Obywatelskiej.

W związku z tym, w tej chwili musimy wstrzymać się ze zbieraniem właściwej ilości podpisów do formalnej decyzji marszałka Sejmu.

Nie muszę tłumaczyć, jakie to ważne, abyśmy trzymali się ściśle przepisów. Osoby, które posiadają wypełnione wykazy bezwzględnie muszą zadbać o ich ochronę. Najlepiej byłoby, aby pozostawały one wyłącznie w dyspozycji koordynatora komitetu na danym terenie. W tej chwili wyjaśniamy jeszcze wątpliwości co do potrzeby angażowania GIODO w naszą akcję zbierania podpisów i choć jesteśmy pewni, że takiego wymogu nie ma, wolimy „dmuchać na zimne” i to sprawdzić.
Koordynatorów, którzy nie otrzymali wykazów ode mnie, a dysponują nimi, bo „dostali” od kolegów z innych komitetów,
bardzo proszę o wstrzymanie się ze zbieraniem podpisów i kontakt telefoniczny z Zespołem VI FSSM.
Projekt ustawy opublikujemy po zarejestrowaniu Komitetu.
Wówczas też rozpoczniemy „właściwe” zbieranie 100 tys. podpisów.

Irena Kłucińska

Strona ZBFSOP w skrócie