Ustawy represyjne

Opinia Biura Analiz Sejmowych do druku nr 1105 z odniesieniem do ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Opinia Biura Analiz Sejmowych do druku nr 1105 z odniesieniem do ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Opublikowano: 03 maj 2018

W Sejmie nadal trwają ciche prace nad wojskową ustawą emerytalną. Na stronie internetowej Sejmu zamieszczona została opinia Biura Analiz Sejmowych z dnia 5 kwietnia 2018 r. pod tytułem „Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105)”. W krytycznej opinii znajduje się odniesienie do ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016 r. z przywołaniem wyników CBOS zawartych w komunikacie z badań nr 145/2017  odnoszących się do 2 lat  dotychczasowej działalności rządu Beaty Szydło. Cytuję:…..Przykład tzw. ustawy dezubekizacyjnej, czyli obniżenia świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, niebędących żołnierzami, który spotkał się z pozytywną oceną zaledwie 1% respondentów CBOS, sugeruje, że proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie może być postrzegane negatywnie. Podobnie można się spodziewać negatywnej reakcji części sceny politycznej, a także części mediów.                                                                                                  

Warto również zacytować podsumowanie – ogólną ocenę projektu. Cytuję:…. Niemniej zaproponowane rozwiązanie, tj. wprowadzenie odpowiedzialności dla wszystkich żołnierzy służących, wyłącznie ze względu na służbę w zdefiniowanych przez projektodawcę przedziale czasu i jednostkach organizacyjnych MON, niezależnie od indywidualnej oceny postępowania, a także np. stażu pracy, stanowiska, funkcji i faktycznej działalności, budzi poważne wątpliwości. Brak powiązania proponowanych sankcji z indywidualną oceną odpowiedzialności prawnej konkretnych osób, i dokonywanie oceny przez władzę ustawodawczą, a nie przez władzę sądowniczą, mogłoby spowodować znaczące skutki negatywne. Wprowadzenie zmian w proponowanym kształcie mogłoby doprowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji zarówno w obszarze społecznym, politycznym, finansowym i prawnym, nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej.

Opinia Biura Analiz Sejmowych – http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1105

Komunikat z badań CBOS nr 145/2017, s. 3: komunikat14517

Strona ZBFSOP w skrócie