Ustawy represyjne

Opinia GIODO z grudnia 2016 r.

 

 

Opinia GIODO z grudnia 2016 r.

Opublikowano: 17 grudzień 2016

Do druku nr 1061

GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

dr Edyta Bielak-Jomaa

 

Warszawa, dnia grudnia 2016 r.

 

DOLiS-033-580/16/KK/107367

 

Pan
Adam Podgórski
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada br. o sygn. GMS-WP-173-324/16 (data wpływu do Biura GIODO: 2 grudnia br.) dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1061) uprzejmie informuję, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, zwanej dalej ustawą) – zgłasza następującą uwagę.

W projektowanych art. 13a ust. 1 (art. 1 pkt 2 projektu), art. 15c ust. 4 (art. 1 pkt 5 projektu), art. 22a ust. 3 (art. 1 pkt 6 projektu) oraz art. 24a ust. 3 (art. 1 pkt 8 projektu) zaproponowano, by organ emerytalny zwracał się do Instytutu Pamięci Narodowej o sporządzenie informacji o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa. Organ ds. ochrony danych osobowych sugeruje doprecyzowanie, jakie dane osobowe będą przekazywane do organu emerytalnego w związku ze sporządzeniem informacji. Zapewniłoby to zgodność z zasadą adekwatności ujętą w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. Relewantność (adekwatność) danych powinna być oceniania najpóźniej w momencie ich zbierania. Zatem administrator ma obowiązek dokonania w tym względzie oceny.

Strona ZBFSOP w skrócie