Ustawy represyjne

Opinia Komisji Obrony Narodowej 2008

Opinia Komisji Obrony Narodowej

Opublikowano: 03 grudzień 2008

Opinia nr 6
Komisji Obrony Narodowej
dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140).

Komisja Obrony Narodowej, na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2008 r., po analizie projektu i przeprowadzonej dyskusji, postanowiła pozytywnie zaopiniować przedstawiony projekt ustawy.

Strona ZBFSOP w skrócie