Ustawy represyjne

OPINIA nr 50 Komisji do Spraw Służb Specjalnych dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 2016

OPINIA nr 50 Komisji do Spraw Służb Specjalnych dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Opublikowano: 17 grudzień 2016

Uchwalona na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r.

 

Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu 13 grudnia 2016 r., po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1061), biorąc pod uwagę wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, stoi na stanowisku, że projektodawca – mimo znacznego upływu czasu od przemian ustrojowych – ma prawo do wprowadzenia regulacji obniżających świadczenia emerytalne za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL. Europejski Trybunał Praw Człowieka, w rezolucji 1069, w pkt.14, stwierdził: W wyjątkowych przypadkach, gdy rządzące elity dawnego reżimu przyznały sobie wyższe emerytury niż pozostałej części społeczeństwa emerytury te powinny być ograniczone do zwykłego poziomu.

 

Jednak mając na uwadze powyżej przywołany wyrok TK, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy – art. 15 c, ust. 3, budzą poważne wątpliwości pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP.

 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę w organach bezpieczeństwa PRL, a następnie wykonywał ją jako funkcjonariusz III RP, składa się z dwóch części. Pierwsza wypracowana w III RP, uwzględnia podstawę wymiaru świadczenia i jego dodatki, przy rocznym wskaźniku wynoszącym 2,6% wspomnianej podstawy, druga część, wypracowana w PRL, ulega stosownemu, ustawowemu obniżeniu.

 

Powyższa zasada powinna obowiązywać w procedowanej obecnie ustawie.

 

Komisja postanowiła zaopiniować projekt pozytywnie, przedstawiając jednocześnie powyższe uwagi.

 

Przewodniczący Komisji
/-/Marek Opioła

Strona ZBFSOP w skrócie