Ustawy represyjne

TK odpowiada żołnierzom

TK odpowiada żołnierzom

Opublikowano: 24 maj 2009

BIURO

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

SEKRETARZ TRYBUNAŁU

Warszawa, dnia 8 maja 2009 r.

L. dz. ST 73-12/09
dot.: sygn. akt K 6/09
dot.: L.dz. 135/09
Pan
Adam R Ę B A C Z
Prezes Zarządu Głównego
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego

 

Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2009 r. (wpływ do TK – 30 kwietnia 2009 r.). uprzejmie wyjaśniam, że wniosek Grupy posłów na Sejm z dnia 23 lutego 2009 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biuru Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 24, poz. 145) został zarejestrowany pod sygn. akt K 6/09.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 sierpniu 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102. poz . 643 ze zm.) kopie wniosku zostały przesłane uczestnikom postępowania ? Sejmowi oraz Prokuratorowi Generalnemu, którzy mają prawo i obowiązek złożenia stosownych wyjaśnień do sprawy. Uczestnikom postępowania – Sejmowi oraz Prokuratorowi Generalnemu – zakreślony został 30-dniowy, a nie jak zwykle ma to miejsce 60-dniowy, termin na przedstawienie stanowisk.

Sprawa rozpoznawana jest przez pełny skład Trybunału i pozostaje na etapie merytorycznego rozpoznania.

Decyzja o wyznaczeniu terminu rozprawy podejmowana jest przez skład orzekający, który kierując się obiektywnymi kryteriami oceny konstytucyjności uprawniony jest do samodzielnej oceny czy zebrany w postępowaniu materiał dowodowy jest wystarczający do przeprowadzenia rozprawy i wydania orzeczenia. W niniejszej sprawie skład orzekający nie podjął jeszcze decyzji o terminie rozpoznania wniosku.

Pismo z dnia 28 kwietnia 2009 r. zostało przekazane składowi orzekającemu – do wiadomości, jednak ze względu na to, że Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego nie jest uczestnikiem postępowania przed Trybunałem, nie będzie ono załączone do akt sprawy.

Jeżeli skład orzekający w sprawie, po zbadaniu wszystkich istotnych okoliczności, uzna, że będzie ona rozpatrywana na rozprawie i wyznaczy jej termin, to informacja ta będzie dostępna również na stronie internetowej Trybunału, co najmniej na 14 dni przed rozprawą, www.trybunal.-gov.pl link sprawy w Trybunale, sprawy na wokandzie. W linku sprawy na wokandzie i w linku komunikaty prasowe można również odnaleźć treść rozstrzygnięcia, które zapadło na rozprawie danego dnia.

SEKRETARZ TRYBUNAŁU

Dorota Hajduk

Strona ZBFSOP w skrócie