Ustawy represyjne

Żołnierze piszą do TK

Żołnierze piszą do TK

Opublikowano: 24 maj 2009

L. dz. 134/09                                                                                              Warszawa, dnia 28.04.2009 r.

Helsińska fundacja Praw Człowieka

ul. Zgoda 11

00-018 Warszawa

Zarząd Główny Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego popiera stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wyrażone w piśmie do Fundacji z dnia 26 marca 2009 r., a dotyczące restrykcji i sprzecznej z normami państwa prawa ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

W świetle przepisów art. 103-106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jedyną podstawą ograniczenia lub zawieszenia emerytury jest działalność zarobkowa emeryta lub rencisty. Podobna regulacja prawna dotyczy emerytur mundurowych.

Na gruncie kodeksu karnego, taką podstawę może stanowić prawomocny wyrok sądu, skazujący emeryta lub rencistę na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Uchwalona przez Sejm ustawa tzw. „deesubekizacyjna”, konfiskująca praktycznie ponad połowę pobieranej emerytury, jest czymś w rodzaju „wyroku generalnego” wobec kilkudziesięciu tysięcy byłych funkcjonariuszy (według szacunków dotyczyć będzie około 44.000 świadczeniobiorców Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWIA). Wyrok tym bardziej dotkliwy, że ma charakter dożywotni i dotyczy w przeważającej mierze ludzi w podeszłym wieku, w zdecydowanej większości niezdolnych do żadnej pracy oraz wdów po funkcjonariuszach.

Uprawnienia emerytalne służb mundurowych stały się Instrumentem prowadzenia polityki represyjnej przez Państwo, w formie odpowiedzialności zbiorowej, a przyzwolenie na takie stosowanie prawa stworzy precedens wobec innych grup zawodowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że odrębny system emerytalny służb mundurowych – nie przewiduje żadnych emerytalnych przywilejów Jak to się próbuje wmówić społeczeństwu – uwzględnia tylko szczególne warunki służby.

W tym kontekście należy stwierdzić, Ze uchwalona przez Sejm ustawa „deesubekizacyjna” pozbawia byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa prawa do emerytury w wysokości ustalonej zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi emerytur mundurowych, które nie są kwestionowane.

Każdy żołnierz zawodowy czy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa i porządku publicznego wstępujący do służby, zawierał umowę z Państwem, które nakładało na nich szczególne obowiązki, gwarantując w zamian ustawowo określone uprawnienia, w tym emerytalne. Okazuje się, że żołnierze i funkcjonariusze warunki umowy spełnili, natomiast Państwo Jednostronnie je zrywa, nadając swej decyzji moc restrykcyjnego działania, co w praktyce oznacza pozbawienie praw nabytych zgodnie z przepisami prawa.

W imieniu Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych I Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, zwracam się do Państwa z prośbą o:

– wyrażenie stanowiska Fundacji wobec uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …. oraz ich rodzin {Dz. U. nr 124 poz. 1456 z 13 lutego 20O9r)

– podjecie działań uniemożliwiających realizację tej sprzecznej z Konstytucją RP i aktami międzynarodowymi ustawy i niedopuszczenie do stosowania odpowiedzialności zbiorowej.

Prezes

Zarządu Głównego ZBŻZiORWP

Gen. dyw. w st. spocz. Adam RĘBACZ

Strona ZBFSOP w skrócie