Ustawy represyjne

36. Interpelacja nr 15361

Interpelacja nr 15361

Opublikowano: 29 wrzesień 2017

do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Zgłaszający: Marek Sowa, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Kobyliński, Ewa Lieder, Radosław Lubczyk, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Mieszkowski, Piotr Misiło, Mirosław Pampuch, Ryszard Petru, Paweł Pudłowski, Monika Rosa, Joanna Schmidt, Elżbieta Stępień, Mirosław Suchoń, Krzysztof Truskolaski, Kornelia Wróblewska, Witold Zembaczyński

Data wpływu: 07-09-2017                                                                                                           

Data wysłania:12-09-2017

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 16 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwana potocznie „ustawą dezubekizacyjną.

Zgodnie z ww. ustawą organ emerytalny został zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.).

W efekcie od 1 października br. emerytom i rencistom służb mundurowych (oraz ich rodzinom), którzy choć jeden dzień przepracowali w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zostaną drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali potem dla wolnej Polski.

Przyjęta przez rząd i podpisana przez Prezydenta RP „ustawa dezubekizacyjna” okazała się niezwykle krzywdzącym i niesprawiedliwym aktem prawnym, który budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej. Ustawa ta uderza i na równi traktuje osoby, które w służbach bezpieczeństwa PRL nie przepracowały nawet jednego dnia, a w tamtym czasie odbywały zasadniczą służbę wojskową lub kończyły szkoły oficerskie oraz osoby, które nie były przedstawicielami aparatu represji, a jedynie zwykłymi pracownikami biurowymi.

W ostatnim czasie, niemal codziennie media informują o przypadkach konkretnych osób, którym zabrano znaczną cześć emerytury lub renty. Historia 95-letniego Powstańca Warszawskiego, pracującego w szpitalu, samobójstwa, zawały czy udary spowodowane bezlitosnym prawem, przyjętym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości bulwersują opinię publiczną. Trudno nie odnieść wrażenia, że PiS kierując się chęcią zemsty nad konkretnymi osobami, stworzył prawo, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Nie dziwi więc, że wiele osób czuje ogromne rozgoryczenie i skrajną niesprawiedliwość, bowiem pomimo, że z poświęceniem pracowali na rzecz wolnej Polski, zostali zaklasyfikowani jako zbrodniarze i funkcjonariusze SB.

W związku z powyższym zawracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

 1. Ile przypadków zgonów, będących wynikiem samobójstw, zawałów i udarów dotyczy osób, którym odebrano świadczenie emerytalne/rentowe wynikające z powyższej ustawy?

 2. Czy autorzy projektu ustawy, a potem ustawodawca, wzięli pod uwagę to, że skutki ustawy w większości godzą w ludzi, w podeszłym wieku, często osoby schorowane lub inwalidów?

 3. Ile osób zostało objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną?

 4. Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa do 1 roku czasu?

 5. Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa od 1 roku do 3 lat?

 6. Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa od 3 do 5 lat?

 7. Ile z powyższych osób, przepracowało w służbach o których mówi ustawa od 5 do 10 lat?

 8. Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW od 10 do 15 lat?

 9. Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW od 15 do 20 lat?

 10. Ile osób po 1989 roku przepracowało w Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW powyżej 20 lat?

 11. Według jakiego klucza cywilne i wojskowe instytucje oraz formacje zostały uznane za organy totalitarnego państwa? Z kim konsultowano treść listy tych instytucji? Jaka jest gwarancja, że lista została sporządzona w sposób rzetelny, bez intencji politycznych?

 12. Ponieważ w polskim systemie prawnym funkcjonuje zasada domniemania niewinności, to na jakiej podstawie prawnej w ustawie został umieszczony zapis art. 15c pkt 5 w brzmieniu: „Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa w tych przepisach, udowodni, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego”? Czy to nie na organach państwa ciąży obowiązek udowodnienia, iż dana osoba dopuściła się czynów przeciwko narodowi polskiemu? Od kiedy to obywatel ma obowiązek udowadniania swojej niewinności?

 13. W związku z faktem, że ustawa naraża Polskę na szereg postępowań przed sądami powszechnymi, a także w instytucjach międzynarodowych, proszę o informację na jakie konsekwencje prawne i finansowe może być narażona Polska, w wyniku tych postępowań?
  Czy MSWiA dysponuje analizami w tym zakresie? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.

 14. Czy Ministerstwo zamierza dokonać korekty przepisów w/w ustawy, tak aby nie dotykały one osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu, dla których odebranie przywilejów oznacza niejednokrotnie śmierć?                                                                      

Z wyrazami szacunku

Strona ZBFSOP w skrócie