Ustawy represyjne

49. UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 stycznia 2009

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 stycznia 2009

Opublikowano: 18 styczeń 2009

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…) wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) przed art. 1 dodaje się preambułę w brzmieniu:

„Uznając że system władzy komunistycznej opierał się głównie na rozległej sieci organów bezpieczeństwa państwa, spełniającej w istocie funkcje policji politycznej, stosującej bezprawne metody, naruszające podstawowe prawa człowieka,

stwierdzając, że wobec organizacji i osób broniących niepodległości i demokracji dopuszczano się zbrodni przy jednoczesnym wyjęciu sprawców spod odpowiedzialności i rygorów prawa,

dostrzegając, że funkcjonariusze organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia, korzystając przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian za utrwalanie nieludzkiego systemu władzy,

uznając, że samozwańcza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego służyła utrwalaniu systemu komunistycznego w Polsce,

wyróżniając postawę tych funkcjonariuszy i obywateli, którzy ponosząc wielkie ryzyko stanęli po stronie wolności i krzywdzonych obywateli
– kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej wykluczającą tolerowanie
i nagradzanie bezprawia, uchwala się, co następuje:”;

2) w art. 2 w pkt 2, art. 13a otrzymuje brzmienie:

„Art. 13a.

1. Na wniosek organu emerytalnego właściwego według niniejszej ustawy, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza na podstawie posiadanych kt osobowych i, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, przekazuje organowi emerytalnemu informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe funkcjonariusza, w tym imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca oraz datę urodzenia. Wniosek zawiera również określenie ostatniego stanowiska oraz formacji lub jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę w dniu zwolnienia ze służby.

3. Wniosek organu emerytalnego, o którym mowa w ust. 2, może być przekazany w formie zbiorczej oraz w postaci elektronicznej.

4. Informacja o przebiegu służby, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane osobowe funkcjonariusza, o których mowa w ust. 2;
2) wskazanie okresów służby w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
3) informację, czy z dokumentów zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, że funkcjonariusz w tym okresie, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

5. Informacja o przebiegu służby, o której mowa w ust. 1, jest równoważna z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez właściwe organy służb, o których mowa w art. 12.

6. Do informacji, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. „

3) w art. 2 w pkt 3, w art. lSb w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „fart 13!? zastępuje się wyrazami !!art. 13 ust. 1 pkt 1, la oraz pkt 2-4”;

4) wart.2wpkt3,wart. lSb:
a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
b) po ust. 1 dodaje się ust. law brzmieniu:
„1a. Przepisy art. 14 i 15 stosuje się odpowiednio.”.

MARSZAŁEK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie

Poprawka nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zdaniem Senatu, stanowi niezbędne uzupełnienie. Dodawana preambuła wyraża ratio legis ustawy i służy wzmocnieniu oraz podkreśleniu intencji ustawodawcy, zawartej w normatywnej części ustawy.

Poprawka nr 2 poprawia czytelność przepisu, pozostałe poprawki mają charakter porządkujący lub doprecyzowujący.

Strona ZBFSOP w skrócie