Ustawy represyjne

51. Komisja Praw Człowieka, praworządności i Petycji Senatu RP wnosi 2009

Komisja Praw Człowieka, praworządności i Petycji Senatu RP wnosi

Opublikowano: 11 styczeń 2009

SENAT  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  VII KADECJA 

Warszawa, dnia 8 stycznia 2009 r.;  Druk nr 411 A

SPRAWOZDANIE KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI

(…)

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2009 r.
– Komisja wnosi:

(…)

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie (…)

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

przed art. 1 dodaje się preambułę w brzmieniu:

Uznając, że system władzy komunistycznej opierał się głównie na rozległej sieci organów bezpieczeństwa państwa, spełniającej w istocie funkcje policji politycznej, stosującej bezprawne metody, naruszające podstawowe prawa człowieka,

stwierdzając, że wobec organizacji i osób broniących niepodległości i demokracji dopuszczano się zbrodni przy jednoczesnym wyjęciu sprawców spod odpowiedzialności i rygorów prawa,

dostrzegając, że funkcjonariusze organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia, korzystając przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian za utrwalanie nieludzkiego systemu władzy,

uznając, że samozwańcza Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego służyła utrwalaniu systemu komunistycznego w Polsce,

wyróżniając postawę tych funkcjonariuszy i obywateli, którzy ponosząc wielkie ryzyko stanęli po stronie wolności i krzywdzonych obywateli

– kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej wykluczającą dalsze tolerowanie
i nagradzanie bezprawia, uchwala się, co następuje
:”.

Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu

Strona ZBFSOP w skrócie