Ustawy represyjne

55. 25. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 14 i 15 stycznia 2009 r.

25. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji 14 i 15 stycznia 2009 r.

Opublikowano: 25 grudzień 2008

 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej  oraz ich rodzin.
D ruki sejmowe nr 1140, do druku 1140, 1353, 1353-A
druk senacki nr 411
Więcej informacji o punkcie

Był to poselski projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustawa ma na celu wprowadzenie zasady, zgodnie z którą do okresów równoważnych ze służbą w Policji, ABW, czy innych służbach mundurowych zalicza się okresy służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, przy czym wymiar emerytury za te okresy (służby w organach bezpieczeństwa) ma wynosić 0,7% za każdy rok służby. Tę samą zasadę proponuje się zastosować względem członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r. Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2008 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2009r. Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2008 r. skierował ustawę do: Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Strona ZBFSOP w skrócie