Ustawy represyjne

57. 32 posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2008 (pierwszy dzień obrad)

32 posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2008 (pierwszy dzień obrad)

Opublikowano: 17 grudzień 2008

 

S p r a w o z d a n i e    S t e n o g r a f i c z n e

z 32 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 16 grudnia 2008 r.

(pierwszy dzień obrad)

Wa r s z a w a

Punkt 1. porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Głos zabierali: 

Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki
Poseł Sebastian Karpiniuk
Poseł Jarosław Zieliński
Poseł Janusz Zemke
Poseł Stanisław Rakoczy
Poseł Marek Borowski
Poseł Jan Widacki
Poseł Antoni Macierewicz
Poseł Jan Widacki
Poseł Janusz Zemke
Poseł Jarosław Zieliński
Poseł Sławomir Nitras
Poseł Jan Kulas
Poseł Sebastian Karpiniuk
Poseł Zdzisława Janowska
Poseł Jan Widacki
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
Poseł Marek Biernacki
Poseł Antoni Macierewicz

Czytaj tutaj: ->  źródło  <- (dokument w formacie pdf, 989 kB; strony 5 do 18)

Cytat:

(…)   Powracamy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Marka Biernackiego i przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki. W związku z tym Sejm ponownie skierował projekt ustawy do komisji w celu rozpatrzenia.Dodatkowe sprawozdanie zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 1353-A.

Przystępujemy zatem do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Marka Biernackiego. Proszę bardzo, panie ministrze. (Oklaski)

Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Połączone Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zarekomendowały dwie poprawki, dwie poprawki zostały

zarekomendowane negatywnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Bardzo dziękuję panu posłowi. Przechodzimy do głosowania.Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 1353.Komisje przedstawiają również wnioski mniejszości oraz, w dodatkowym sprawozdaniu, poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.W 1. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują skreślić art. 1 projektu ustawy dodający do ustawy nowelizowanej art. 15b. Konsekwencją przyjęcia tego wniosku będzie zmiana tytułu ustawy oraz bezprzedmiotowość poprawki Przystępujemy do głosowania.Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?Ogłaszam wyniki. Głosowało 435 posłów. Za ? 58 posłów, przeciw ? 377 posłów, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W poprawce 1. do art. 1 projektu ustawy wnioskodawcy, w nowym brzmieniu art. 15b i dodawanych art. 15c i 15d ustawy nowelizowanej, proponują nowy zakres podmiotowy i nowe zasady przyznawania emerytury w wysokości 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki. Są dwa pytania. Czy są jeszcze chętni? Nie ma. Zamykam listę. Pan poseł Piotr Babinetz, Prawo i Sprawiedliwość, proszę bardzo. Jest pan poseł? Nie ma, tak?

(Głos z sali: Jest, już idzie.) To proszę bardzo.

 Poseł Piotr Babinetz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Pytanie do posła sprawozdawcy, ale też do pana premiera i do pana marszałka Bronisława Komorowskiego. Dlaczego państwo w istocie bronicie przywilejów emerytalnych wojskowych, komunistycznych służb specjalnych? Po pierwsze, jeśli były wątpliwości natury konstytucyjnej, można było podjąć prace w tym kierunku. Po drugie, wiemy, że informacja wojskowa to była służba, która w wyjątkowy sposób działała przeciwko państwu polskiemu, przeciwko działaniom niepodległościowym, a na rzecz okupanta  sowieckiego. Po trzecie, w istocie te służby, ich funkcjonariusze, jeżeli powinni otrzymywać jakieś uprawnienia emerytalne, to od państwa, które jest spadkobiercą Związku Sowieckiego, któremu służyli, a nie od Polski, nie od państwa niepodległego. (Oklaski)

Dlaczego państwo bronicie tych przywilejów? Dziękuję.

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Sekundeczkę. Już zwracam uwagę. W tym trybie można zadawać tylko pytania do rządu i do posła sprawozdawcy, nie ma pytań do marszałka. Pan poseł Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.

 Poseł Jarosław Zieliński:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moje pytanie jest w istocie podobne. Nie będę w związku z tym go rozbudowywał. Chciałbym tylko zapytać posła sprawozdawcę i rząd, dlaczego w istocie ustawa pomija tych funkcjonariuszy służb wewnętrznych i wywiadu wojskowego, bo przecież ta ustawa, bardzo łagodna w swoim wymiarze, bardzo ograniczona, tak naprawdę nie zrobi nikomu krzywdy. Platforma była bardzo powściągliwa w tych działaniach. Dlaczego ta część aparatu represji PRL została wyłączona? Każdy, kto pamięta stan wojenny, może przypomnieć, jaką rolę odegrały te służby wtedy, a także w całym okresie PRL. Proszę więc odpowiedzieć na pytanie, czy w końcu chcemy przynajmniej tę elementarną sprawiedliwość dziejową odnieść nie tylko do ubeków i esbeków, ale także do Wojskowej Służby Wewnętrznej i wywiadu wojskowego PRL. Czy to z jakichś powodów, może takich samych, z jakich przerwano weryfikację byłych funkcjonariuszy WSI, chcecie państwo obronić tych ludzi? Powtarzam, że regulacja jest bardzo łagodna i ci funkcjonariusze powinni być włączeni również do tej łagodnie ograniczonej regulacji. Oczywiście powinna być ona znacznie głębsza, ale taką propozycję państwo złożyliście. Proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten aparat jest chroniony.

(Oklaski)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję panu posłowi. (Poseł Janusz Zemke: Chciałbym zabrać głos.)

Sekundeczkę, zamknąłem listę, panie pośle. (Poruszenie na sali) Przepraszam, panie pośle, ale zamknąłem listę. (Głos z sali: Jego nie było, panie marszałku.) Słucham? (Poseł Ryszard Kalisz: Nie było słów ?zamykam listę?.) Nie było słów ?zamykam listę?? Dobrze, przepraszam. Teraz zamykam listę. (Poruszenie na sali) Proszę bardzo.

 Poseł Janusz Zemke:

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ta łagodna regulacja będzie polegała na tym, że funkcjonariuszom zmniejszy się dożywotnio emerytury czterokrotnie, więc jest to łagodne. Natomiast moje pytanie jest takie, czy gdyby przeszła ta poprawka, którą tutaj proponują parlamentarzyści PiS, nie byłoby tak, że emerytury utraciliby, dla przykładu, żołnierze Sztabu Generalnego, żołnierze z jednostek operacyjnych i rozpoznawczych, i ta ustawa w bardzo szerokim stopniu dotknęłaby także wojsko. Dziękuję. (Oklaski)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję panu posłowi. Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan minister Zbigniew Sosnowski. Proszę bardzo, panie ministrze.

(Poseł Paweł Graś: Nie ma, jest sprawozdawca.) Przepraszam, odpowiada sprawozdawca komisji pan poseł Marek Biernacki. Proszę bardzo, panie pośle.

 Poseł Marek Biernacki:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Poprawki złożone przez Prawo i Sprawiedliwość komisja zarekomendowała negatywnie, właśnie m.in. z tych powodów, o których mówił pan poseł Zemke. Chciałbym tylko powiedzieć coś państwu posłom z Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, że wychodzę z roli posła sprawozdawcy. Szanowni państwo, mieliście dwa lata, mówiliście tylko o tym, co będziecie robić, a nic nie zrobiliście. Dziękuję. (Oklaski) (Poseł Krzysztof Putra: Nie można w taki sposób.)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo panu posłowi. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 1., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki. Głosowało 431 posłów. Za głosowało 154 posłów, przeciw ? 275 posłów, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W poprawce 2. do art. 2 zmiany 2. i 3. projektu ustawy wnioskodawcy proponują m.in. w art. 13a ust. 1 ustawy nowelizowanej, aby wydłużyć do 4 miesięcy termin, w którym, na wniosek organu emerytalnego właściwego według niniejszej ustawy, Instytut Pamięci Narodowej ? Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządza i przekazuje organowi emerytalnemu, na podstawie posiadanych akt osobowych, informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944?1990 oraz treści tych dokumentów. Z poprawką tą łączy się poprawka 4. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.Komisje wnoszą o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 2. i 4., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki. Głosowało 433 posłów. Za oddano 324 głosy, przeciw ? 109 głosów, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawki przyjął. W 2. wniosku mniejszości do art. 2 zmiana 3. projektu ustawy wnioskodawcy proponują m.in. w art. 15b ustawy nowelizowanej, aby: „w przypadku osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura wynosiła 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944?1990; ” przepis ust. 1 nie znajdował zastosowania wobecosób, o których mowa w ust. 1a.Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 3.Do zadania pytania zgłosił się jeden poseł. Czy są jeszcze chętne osoby? Zamykam listę.

Proszę bardzo.

 Poseł Janusz Zemke:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam następujące pytanie do pana posła sprawozdawcy: Czy jeżeli nie przyjmiemy tego rozwiązania, nie będzie tak, że osoby, które zostały zweryfikowane pozytywnie, za lata służby do roku 1990 będą miały 0,7 i zostaną dotkliwie ukarane za to, że w 1990 r. zaufały nowej władzy, poddały się weryfikacji, przeszły tę weryfikację

i lojalnie służyły państwu? Czy to nie będzie kara? Dziękuję. (Oklaski)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Do kogo pytanie, panie pośle? (Poseł Waldy Dzikowski: Do sprawozdawcy.)

Proszę bardzo, panie pośle.

 Poseł Marek Biernacki:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Problem oficerów zweryfikowanych pojawiał się podczas dyskusji w komisji, toczyła się też bardzo szeroka debata publiczna. Chcę zwrócić uwagę, że oficerowie, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w 1989 r., otrzymali od państwa polskiego szansę odkupienia w jakiś sposób swoich win, ponieważ pracowali w aparacie bezpieczeństwa państwa, którego działalność była skierowana przeciwko narodowi polskiemu. Proszę zwrócić uwagę, że oficerowie, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, po roku 1989 przeszli na normalny wskaźnik obowiązujący wszystkich oficerów Urzędu Ochrony Państwa w ramach systemu zaopatrzeniowego, na 2,6%, oraz mieli szansę, co też jest bardzo istotne, na podniesienie podstawy wymiaru emerytury. Bo musicie państwo pamiętać, że w służbach mundurowych emerytury nalicza się, biorąc pod uwagę ostatnią pensję, jaką uzyskuje oficer odchodzący na emeryturę, jest to przemnożone przez wskaźnik. Oficerowie ci otrzymali szansę pracy w wolnej, niepodległej Polsce. Tak uznała wysoka komisja. Dziękuję bardzo.

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do głosowania.Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki. Głosowało 436 posłów. Za ? 52, przeciw ? 379, wstrzymało się 5 osób. Stwierdzam, że Sejm wniosek mniejszości odrzucił. W poprawce 3. do art. 2 zmiana 3. projektu ustawy wnioskodawcy proponują w art. 15b ust. 1 ustawy nowelizowanej, aby w przypadku osoby wymienionej w tym przepisie emerytura wynosiła 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą, o których mowa w art. 13, a nie, jak proponują komisje, 2,6% podstawy wymiaru, oraz aby wyłączyć odpowiednie stosowanie art. 15 ust. 1. Komisje wnoszą o odrzucenie tej poprawki.Jedna osoba zapisała się do zadania pytania. Nie ma więcej zgłoszeń. Zamykam listę.

Pani posłanka Beata Bartuś, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo, pani poseł.

 Poseł Barbara Bartuś:

Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze!

Mam pytanie dotyczące tej poprawki. Ponieważ poprawka wnoszona przez nas miała na celu zmianę sposobu naliczania nowych emerytur, moje pytanie brzmi: W jakiej średniej wysokości pobierają dzisiaj świadczenie funkcjonariusze, o których mowa w tej ustawie? Jaki staż pracy mieli przed odejściem na emeryturę? Jakie świadczenie będą pobierać po nowelizacji proponowanej przez państwa? I w kontekście tego pytania jeszcze jedno: Jakie są średnie emerytury zwykłych Polaków, którzy wiele lat pracowali dla Polski, a nie przeciw Polsce? Dziękuję. (Oklaski)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję, pani poseł. Przepraszam panią za pomyłkę: nie Beata Bartuś, tylko Barbara Bartuś. Bardzo przepraszam. Jeszcze odpowiedź. (Gwar na sali)

Pan poseł Marek Biernacki, proszę bardzo.

 Poseł Marek Biernacki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten temat ciągle powracał na posiedzeniu komisji; proszę zwrócić uwagę, jakie wywołał emocje. Z jednej strony słyszymy, że za małe, z drugiej strony słyszymy, że za duże są te zmiany w emeryturach. Z jednej strony podczas tej dyskusji, podczas obliczeń okazuje się, że byli oficerowie nie będą mieli z czego żyć, z czego się utrzymywać, z drugiej strony słyszymy, że mają za duże środki finansowe. Przygotowaliśmy jako Platforma Obywatelska ? przepraszam bardzo, tu znowu przedstawiam opinię klubu ? projekt, który ma szansę przejść w Trybunale Konstytucyjnym. Uważamy, że jest zgodny z literą prawa. Jest to jedyna skuteczna metoda przeprowadzenia tej ustawy, o której sądzimy, że jest zgodna z zasadami i prawa, i sprawiedliwości społecznej. Powtarzam jeszcze raz państwu posłom z PiS-u: Mieliście dwa lata. (Oklaski)

(Poseł Tomasz Kulesza: Dokładnie.)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 3., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki. Głosowało 435 posłów. Za ? 159, przeciw ? 266, wstrzymało się 10 osób. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Proszę państwa za chwilę będziemy głosować nad całością projektu ustawy. Dwie osoby zapisały się do pytań.

Czy są jeszcze chętni? Nie ma. Zamykam listę. Pan poseł Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.

 Poseł Jarosław Zieliński:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Najpierw jedno zdanie do pana posła Biernackiego. Nie odbieraliśmy sygnałów w tamtej kadencji z Platformy Obywatelskiej, że gotowa jest poprzeć nasze projekty dotyczące regulacji tych spraw, a bez was ciężko by było to uchwalić. Natomiast mam pytanie do rządu. Proszę o odpowiedź na pytanie, które zostało właściwie już po części zadane przez panią poseł Bartuś, ale w odniesieniu do jednej poprawki. Jakie będą relacje pomiędzy średnią wielkością emerytur funkcjonariuszy, których ustawa dotyczy, a wysokością emerytur uczciwych Polaków, którzy pracowali w Polsce i albo walczyli o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej, albo ciężko i uczciwie pracowali? Jak będą się miały do siebie te dwie wysokości? Bo nikt nie podaje wielkości, tylko każdy mówi, że coś odbieramy, że za dużo odbieramy. Szanowni Państwo! Proszę o konkretną odpowiedź. Czy rzeczywiście jest tak, że wobec odrzucenia naszego projektu, Prawa i Sprawiedliwości, w pierwszym czytaniu i wobec odrzucenia poprawek, które proponowaliśmy, w dalszym ciągu, mimo że pewna obniżka nastąpi, funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa PRL wciąż utrzymają przywileje? Wprawdzie mniejsze, ale utrzymają. Mało tego. Niestety, muszę także z bólem powiedzieć, że w dalszym ciągu nie będziemy wiedzieli, kto pełni funkcje publiczne, i nadal będziemy musieli mieć do czynienia z obecnością w różnych miejscach byłych funkcjonariuszy. Bo nasz projekt, żeby ujawnić nazwiska i żeby zakazać pełnienia odpowiednich funkcji, został odrzucony. W naszym projekcie ustawy było to zapisane. Proszę o odpowiedź rząd, bo pan poseł sprawozdawca, jak słyszeliśmy, takimi danymi nie dysponuje, co już nie dziwi, chociaż powinien to wiedzieć. Ale rząd po prostu musi to wiedzieć i musi nam na to pytanie udzielić odpowiedzi. I na zakończenie, żeby sprawa była jasna, bo toczyły się dyskusje, były pytania, jak Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował, chcę powiedzieć, że mimo że ta regulacja jest bardzo słaba,bardzo płytka, bardzo wąska, chociaż trochę dotykamy tego, co powinno być dawno zrobione. A zatem nasz klub mimo wszystko, mimo zastrzeżeń, zagłosuje za tą ustawą. (Oklaski)

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan poseł Marek Borowski, SDPL – Nowa Lewica. Proszę bardzo, panie marszałku.

 Poseł Marek Borowski:

Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mnie interesuje w tej kwestii aspekt prawny. Pan przewodniczący, pan poseł Biernacki mówił o tym, że ustawa ta jest zgodna i z prawem, i ze sprawiedliwością. Byłoby bardzo dobrze, gdyby tak było. Co do sprawiedliwości, nie ma dyskusji. Natomiast sprawiedliwość, która jest wymierzana niezgodnie z prawem, jest po prostu bezprawiem, a nie sprawiedliwością. Dlatego chciałbym zapytać pana posła o opinie konstytucyjne, które były rozpatrywane przez komisje. Proszę o ewentualne potwierdzenie tego, co za chwilę powiem. Otóż z tego, co wiem, były trzy opinie: opinia Sądu Najwyższego, opinia Biura Analiz Sejmowych i opinia dr hab. KUL-u pana Dariusza Dudka. Opinia pana Dariusza Dudka była pozytywna, opinia Sądu Najwyższego była miażdżąca dla tej ustawy i opinia Biura Analiz Sejmowych również była niezwykle krytyczna i wskazywała na wiele punktów, które są niezgodne z konstytucją. W tej sytuacji dwie opinie były negatywne, jedna pozytywna. Czy przy takiej ustawie, panie pośle, pan poseł mnie słyszy, tak? (Poseł Marek Biernacki: Tak jest, cały czas słyszę.) Dobrze. Czy przy takiej ustawie, tak poważnej ustawie, dotykającej jednak, powiedziałbym, żywotnych interesów kilkudziesięciu tysięcy ludzi, komisja nie powinna zasięgnąć dalszych opinii wybitnych konstytucjonalistów polskich, których przecież w innych sytuacjach pytamy o zdanie. Bardzo proszę o odpowiedź.

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję. Sekundę, pierwszy odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Zbigniew Sosnowski. (Poseł Marek Biernacki: Przepraszam.)

Proszę bardzo, panie ministrze.

 Podsekretarz Stanu w MinisterstwieSpraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Po wprowadzeniu powyższej ustawy zdecydowanie nastąpi obniżenie emerytur pracowników służb bezpieczeństwa.

Po przeliczeniu, przy założeniu emerytury średnio za 28 lat służby, obniżenie będzie średnio o ok. 25% podstawy emerytury. Po zmianach emerytury w przedziałach będą wynosić: korpus generalski będzie otrzymywał emeryturę w wysokości ok. 2570 zł, oficerowie ? ok. 951 zł, aspiranci ? ok. 669 zł, natomiast podoficerowie otrzymają 636 zł i będzie to najniższa emerytura. Dziękuję bardzo.

 Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo panu ministrowi. Proszę posła Marka Biernackiego. Proszę bardzo, panie pośle.

 Poseł Marek Biernacki:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Zgadza się, wysoka komisja otrzymała opinie i uwagi od Sądu Najwyższego, od pana dr hab. Dariusza Dudka, o którym mówił pan marszałek Borowski, opinię o projekcie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym przygotował też pan Krzysztof Skotnicki, ekspert do spraw legislacji. Powiem państwu o bardzo ciekawej sytuacji, zresztą, Wysoka Izbo, to powtarza się przy tego typu projektach ustaw, tak było przy IPN-ie, a nawet przy ustawie o ochronie informacji niejawnych, nauka wydaje diametralnie różne opinie. W wypadku tych trzech przytoczonych opinii każda jest diametralnie różna. Jedna opinia mówi, że projekt nie jest zbyt radykalny, że ten projekt jest za słaby, inna opinia natomiast mówi, że nie jest zgodny z konstytucją. Jedna opinia mówi, że ten projekt jest całkowicie zgodny z konstytucją, druga ? że częściowo, a kolejna opinia, trzecia, Sądu Najwyższego, pewne sprawy kwestionuje, robi to z punktu widzenia sądu, podkreślam: sądu. Nie chcemy być sądem, wysoka komisja, Wysoka Izba nie chce być sądem, tylko reguluje normy prawa, które mają być sprawiedliwe i tylko o to tak naprawdę chodzi. Co jest bardzo istotne, podobna ustawa została uchwalona przez Wysoką Izbę w 1990 r., chyba jak pan marszałek Niesiołowski działał. Ta ustawa dotyczyła obniżenia emerytur działaczom PZPR, ZSL i SD oraz organizacjom spółek spółdzielczych. Wysoka komisja otrzymała od Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie, które mówi, że jest to zgodne z konstytucją, oczywiście to była inna konstytucja, ale, co jest ważne, tego typu rozwiązania są zgodne z zasadami prawa, to jest orzeczenie z 22 sierpnia 1990 r. Cóż dalej, odpowiadając już ogólnie. Ta ustawa to nie jest zemsta, ale to jest, uważamy, sprawiedliwość. Powiem w imieniu wnioskodawców, że naszą intencją nie była zemsta, tylko ustalenie sprawiedliwych norm. Jeszcze przepraszam bardzo za tę osobistą uwagę do mnie i do mojego klubu, w której padło, że nie było od nas sygnałów. Od nas zawsze były sygnały, ale wybraliście Samoobronę i LPR, wybraliście pana Andrzeja Leppera, a nie pana Donalda Tuska. (Oklaski) (Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Stefan Niesiołowski:

Dziękuję bardzo. Poprawkę 4. już rozpatrzyliśmy. Przystępujemy zatem do głosowania nad całością ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam wyniki. W głosowaniu wzięło udział 438 posłów. Za ? 366, przeciw ? 50, wstrzymało się 22. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (…)

Strona ZBFSOP w skrócie