Ustawy represyjne

59. Opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 2008

Opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Opublikowano: 12 grudzień 2008

URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Warszawa, dnia 1 grudnia 2008 r.

Pan
Marek Biernacki
Przewodniczący Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejm RzeczypospoLitej Polskiej

 

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz usta wy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Cen trafnego Biuru Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1353), wyrażona na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494, z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z przedłożonym sprawozdaniem (pismo nr ASW-0150-85-2008) pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej

Strona ZBFSOP w skrócie