Ustawy represyjne

61. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych – skrócony protokół 2.12.2008

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych – skrócony protokół

Opublikowano: 05 grudzień 2008

Skrócony protokół z posiedzenia Komisji z dnia 2.12.2008 r.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ oraz Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140).

Projekt dotyczy obniżenia podstawy wymiaru emerytury osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz pełniły funkcję w organach bezpieczeństwa państwa.

Na wstępie posiedzenia poseł Stanisław Wziątek (Lewica) zgłosił wniosek o odrzucenie sprawozdania podkomisji w całości ze względu na niekonstytucyjność proponowanych przepisów naruszających zasadę państwa prawnego.
Komisje w głosowaniu (przy 7 głosach za, 49 przeciw i braku wstrzymujących się) wniosek odrzuciły.

W dyskusji padały głosy, że projekt, mimo odrębnego traktowania pewnych osób (funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa współpracujących z organizacjami niepodległościowymi na rzecz wolnej Polski), nie jest do końca sprawiedliwy. Zdaniem niektórych posłów prace nad projektem ustawy powinny być wstrzymane z uwagi na toczące się postępowania sądowe wobec członków WRON.

Komisja przyjęła poprawkę polegającą m.in. na tym, że Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sporządza na podstawie posiadanych akt osobowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku i przekazuje organowi emerytalnemu zaświadczenie o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa.

Zgłoszono wnioski mniejszości dotyczące:
– skreślenia art. 1 stanowiącego, iż w przypadku osoby, która była członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, emerytura wynosi 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok służby w Wojsku Polskim po dniu 8 maja 1945 r.”;
– zmiany stawek podstawy wymiaru emerytury dla pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Marek Biernacki (PO).
Wyznaczono do 8 grudnia br., termin dla KIE na przedstawienie opinii.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew Sosnowski oraz wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej – Franciszek Gryciuk.

Strona ZBFSOP w skrócie