Ustawy represyjne

65. Pierwsze czytanie „o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym”

Pierwsze czytanie „o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym”

Opublikowano: 26 październik 2008

Rozpatrzenie punktów 31 i 32 porządku dziennego z 2008-10-23

31. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych (druk nr 789).

32. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140).

Tutaj odczytasz: sprawozdanie z obrad Parlamentu RP w przedmiotowej sprawie (format „doc” – 588 kB, kolorowe wyróżnienia w tekście, pochodzą od Redakcji).

Strona ZBFSOP w skrócie