Ustawy represyjne

62. Podkomisja Nadzwyczajna 2008

Podkomisja Nadzwyczajna

Opublikowano: 28 listopad 2008

19-11-2008 posiedzenie nr 93

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140).

1540/VI

Komisja: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 83/, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /nr 93/

Mówcy:
Poseł Anna Bańkowska /Lewica/
Przewodniczący poseł Marek Biernacki /PO/
Poseł Grzegorz Dolniak /PO/
Poseł Krystyna Łybacka /Lewica/
Poseł Stanisław Szwed /PiS/
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Artur Wdowczyk
Poseł Jan Widacki /DKP/
Poseł Wiesław Woda /PSL/
Poseł Stanisław Wziątek /Lewica/
Poseł Jarosław Zieliński /PiS/

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny, obradujące pod przewodnictwem posła Marka Biernackiego (PO), przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, zrealizowała następujący porządek obrad:

rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Publicznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140).

W posiedzeniu udział wzięli: Artur Wdowczyk dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze współpracownikami, Sławomir Filipczak dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej wraz ze współpracownikami, Franciszek Gryciuk zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wraz ze współpracownikami, Jacek Włodarski dyrektor Biura Emerytalnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, Halina Wolińska dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Tomasz Lis dyrektor generalny w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu:
Jacek Karolak, Krzysztof Kosiński, Anna Pilarska, Aniela Rytel, Maria Wójcik – z sekretariatów Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Bogdan Cichy, Wojciech Miller – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Wraz z panem przewodniczącym Sławomirem Piechotą, witam wszystkich serdecznie na wspólnym posiedzeniu Komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
Przepraszam za poślizg większy niż studencki kwadrans. Wszyscy mamy obowiązki. Poseł wnioskodawca wykonywał obowiązki związane z pracą w komisji śledczej.
W związku z niezgłoszeniem wniosku o wysłuchanie publiczne przystąpimy do rozpatrzenia projektu ustawy. Otrzymaliście państwo ekspertyzy i opinie. Jedną opinię przygotował prezes sądu. Kolejne dwie wykonali eksperci na zlecenie Biura Analiz Sejmowych. Co jest istotne, w sekretariacie można zapoznać się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 1990 roku w podobnej sprawie, a mianowicie w sprawie pozbawienia uprawnień funkcjonariuszy PRL z byłej PZPR, ZSL i SD. Do Komisji wpłynęło wiele pism od różnych środowisk. Domyślacie się państwo, że sprawa wywołuje bardzo dużo dyskusji.
Przystępujemy do procedowania projektu.
Proszę bardzo pani poseł.

Poseł Anna Bańkowska (Lewica):
Nie zrozumiałam, co pan przewodniczący był łaskaw powiedzieć na temat SLD, SDPL.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Mówiłem o PZPR.

Poseł Anna Bańkowska (Lewica):
Mówił pan niewyraźnie.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Przepraszam bardzo. Powiedziałem wyraźnie, że chodzi o PZPR, SD i ZSL.

Poseł Anna Bańkowska (Lewica):
Myślę, że to nie było o SD.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Wiem, że pani jest czujna.

Poseł Anna Bańkowska (Lewica):
Jestem czuła na poprawną nazwę mojej partii.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Przepraszam. Przytoczę dokładny tytuł. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorubcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o zmianie niektórych przepisów ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym. Odnosi się do tego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 sierpnia 1990 roku. Jest to sytuacja precedensowa. Orzeczenie to jest do wglądu. Podkreślam, że jest taki dokument. Są też różne opinie.
Przystępujemy do procedowania. Proszę bardzo. Obecny jest pan poseł wnioskodawca. Rząd reprezentuje  pan, który posiada pełnomocnictwo od pana ministra Schetyny. Jest to pan dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego.

Poseł Krystyna Łybacka (Lewica):
Panie przewodniczący, chciałabym zabrać głos w kwestii formalnej. Odbywa się posiedzenie wspólne dwóch Komisji. Czy tak?

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Tak.

Poseł Krystyna Łybacka (Lewica):
Chciałabym zapytać, czy jest obecny przedstawiciel rządu w odpowiedniej randze. Na posiedzeniach Komisji, rząd powinien być reprezentowany minimum przez podsekretarza stanu.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Jest obecny pan dyrektor, który jest przedstawicielem pan ministra Schetyny.

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Artur Wdowczyk:
Nazywam się Artur Wdowczyk. Jestem dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego.

Poseł Krystyna Łybacka (Lewica):
W tej sytuacji, panie przewodniczący, zgłaszam formalny wniosek o przerwanie obrad Komisji i wyznaczenie innego terminu z udziałem przedstawiciela rządu w randze minimum podsekretarza stanu.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Nie rozpatrujemy projektu rządowego, tylko projekt poselski. Zdaje się, że nie ma formalnego wymogu, iż w posiedzeniu musi uczestniczyć minister. Jest obecna osoba upoważniona przez Radę Ministrów. Ma pan upoważnienie na piśmie. Proszę je dostarczyć do Sekretariatu Komisji.
Proszę bardzo, pan poseł Widacki.

Poseł Jan Widacki (DKP):
Panie przewodniczący, szanowni państwo!
Materia jest wyjątkowo delikatna. Sprawa jest poważna. Chcemy poznać stanowisko rządu. Z całym szacunkiem dla pana dyrektora, ale pan dyrektor nie reprezentuje rządu. Dobrym zwyczajem jest, żeby na posiedzeniach Komisji dotyczących tak poważnych spraw rząd był reprezentowany co najmniej przez podsekretarza stanu. Chcielibyśmy poznać stanowisko rządu, a nie stanowisko dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Pan dyrektor Artur Wdowczyk reprezentuje na posiedzeniu Komisji pana wicepremiera Grzegorza Schetynę, pana ministra spraw wewnętrznych i administracji. Występuje w jego imieniu, a nie jako dyrektor zakładu.
Proszę.

Poseł Jan Widacki (DKP):
Ponawiam wniosek formalny zgłoszony wcześniej przez panią poseł Łybacką.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Przegłosujemy go.

Poseł Jan Widacki (DKP):
Wnoszę o zaproszenie na posiedzenie Komisji przedstawiciela rządu w randze, co najmniej podsekretarza stanu.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Dolniak.

Poseł Grzegorz Dolniak (PO):
Mam propozycję dla pani poseł i pana posła. Dzisiejsze wspólne posiedzenie Komisji na dobrą sprawę zostało sprokurowane w celu wyłonienia podkomisji. I tak nie będziemy podejmować merytorycznych rozstrzygnięć w kwestii, na której skupiają się obie Komisje. Myślę, że na tym etapie obecność ministra, przedstawiciela rządu w randze, jaką państwo postulujecie, nie jest rzeczą niezbędną.
Panie przewodniczący, składam wniosek w sprawie powołania podkomisji do rozpatrzenia omawianego projektu ustawy.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Dziękuję. Pan przewodniczący Zieliński, proszę bardzo.

Poseł Jarosław Zieliński (PiS):
Właściwie pan poseł mnie uprzedził. Też chciałem zaproponować powołanie podkomisji. W związku z tym mam jedynie krótki apel, abyśmy w dniu dzisiejszym wysłuchali krótkiego wprowadzenia pana posła reprezentującego wnioskodawców i powołali podkomisję. Sprawa rzeczywiście jest bardzo poważna. Nie chcę tłumaczyć, dlaczego. Wszyscy to wiemy. Trzeba się nad nią głęboko skupić w trakcie spokojnych prac podkomisji. Trzeba wyjaśnić wszystkie kwestie. Gdyby obie Komisje zaczęły pracować od początku nad tekstem projektu, miałyby pewien kłopot, dlatego że zapewne będzie dużo wątpliwości, pytań, różnego typu propozycji, wniosków.
Popieram zgłoszony wniosek.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Proszę bardzo, pani profesor.

Poseł Krystyna Łybacka (Lewica):
Jeżeli wspólne posiedzenie Komisji sprowadzi się tylko do powołania podkomisji, jestem skłonna wycofać swój wniosek. Nie może się odbyć żadna merytoryczna dyskusja.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Został zgłoszony wniosek w tej sprawie.
Proszę bardzo, pani minister.

Poseł Anna Bańkowska (Lewica):
Panie przewodniczący, nie wiem, dlaczego proponuje pan, aby oprócz powołania podkomisji, głos zabrał poseł wnioskodawca. O ile znam proces legislacyjny, projekt jest po pierwszym czytaniu. To już nie jest projekt grupy posłów, ale projekt skierowany przez Marszałka Sejmu do merytorycznej pracy w Komisji. W związku z tym status posła wnioskodawcy w tym momencie upada. Nie musimy drugi raz słuchać tego, co wcześniej było prezentowane na posiedzeniu plenarnym. Nie ma już tytułu do tego, żeby ktoś występował  jako poseł wnioskodawca. Ta część procedury odbyła się już na sali plenarnej.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Regulamin Sejmu stanowi, że na sali musi być obecny przedstawiciel wnioskodawców.
Został zgłoszony wniosek w sprawie powołania podkomisji. Czy jest na to zgoda wszystkich klubów? Jeśli tak, nie będziemy przeprowadzać głosowania.
Proszę o zgłoszenia kandydatów.
Czy powołamy podkomisję siedmio- czy jedenastoosobową? Dobrze, może być jedenastoosobowa.

Poseł Grzegorz Dolniak (PO):
Panie przewodniczący, proponuję powołanie podkomisji w składzie jedenastoosobowym. Pozostaje kwestia ustalenia parytetów, zgodnie z którymi kluby miałyby zgłaszać kandydatów.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Cztery, trzy, dwa, dwa.

Poseł Grzegorz Dolniak (PO):
W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej do pracy w podkomisji zgłaszam pana posła Karpiniuka. Przepraszam, pan poseł nie jest członkiem Komisji. Wobec tego zgłaszam pana posła Biernackiego, pana posła Raniewicza, pana posła Wilka i pana posła Piechotę. Pan poseł Piechota rezygnuje z udziału w pracach podkomisji. Wobec tego bardzo proszę pana posła Piechotę, aby w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zaproponował członka Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na razie proponuję trzy osoby. Za chwilę zostanie zaproponowana czwarta z ramienia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Poseł Stanisław Szwed (PiS):
W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam kandydaturę pana przewodniczącego Jarosława Zielińskiego, pani poseł Małgorzaty Sadurskiej i pani poseł Barbary Bartuś.

Poseł Stanisław Wziątek (Lewica):
Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy proponuję pana posła Matwiejuka. W związku z tym, iż państwo nie przewidujecie miejsca dla przedstawicieli kół poselskich, proponuję, aby Lewicę reprezentował także pan poseł Jan Widacki. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Proszę bardzo, pan poseł Woda.

Poseł Wiesław Woda (PSL):
Zgłaszam kandydatury pana posła Mieczysława Kasprzaka i pana posła Stanisława Rakoczego. Po konsultacjach proponuję panią Ewę Kierzkowską.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO):
Z ramienia Platformy Obywatelskiej proponujemy panią Teresę Piotrowską.
Proszę mnie poprawić, jeśli coś źle odczytam.
Z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłoszono pana posła Raniewicza, pana posła Wilka, panią poseł Teresę Piotrowską, pana posła Biernackiego, z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości – pana posła Zielińskiego, panią poseł Sadurską, panią poseł Bartuś, z Klubu Parlamentarnego Lewicy – pana posła Matwiejuka i gościnnie pana profesora Widackiego, z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego – pana posła Kasprzaka i panią poseł Kierzkowską.
Na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie Komisji. Przepraszam, musimy jeszcze przeprowadzić głosowanie.
Czy jest sprzeciw wobec powołanie podkomisji w zaproponowanym składzie? Nie widzę.
Dziękuję. Proszę członków podkomisji o pozostanie w celu ukonstytuowania się.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140):

Funkcja w podkomisji Nazwisko i imię Reprezentowana komisja Funkcja w komisji
przewodniczący Biernacki Marek Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przewodniczący
  Bartuś Barbara Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  
  Kasprzak Mieczysław Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  
  Kierzkowska Ewa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  
  Matwiejuk Jarosław Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych  
  Piotrowska Teresa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  
  Raniewicz Grzegorz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych  
  Sadurska Małgorzata Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych  
  Widacki Jan Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych  
  Wilk Wojciech Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych  
  Zieliński Jarosław Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zastępca przewodniczącego

 

Strona ZBFSOP w skrócie