Ustawy represyjne

60. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 2008

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Opublikowano: 12 grudzień 2008

Druk nr 1353
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)

Sejm na 26. posiedzeniu w dniu 24 października 2008 r. skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 19 listopada 2008 r. i 2 grudnia 2008 r.,

wnoszą:

W y s o k i  S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisje – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawiają, na żądanie wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości:

1) skreślić art. 1;
– poseł S. Wziątek wraz z grupą posłów

Uwaga: Konsekwencją przyjęcia wniosku nr 1 będzie zmiana tytułu ustawy.

2)w art.2 w pkt3, w art. 15b:

a) ust. 1 nadać brzmienie:
1. W przypadku osoby, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., emerytura wynosi 1,3% podstawy wymiaru – za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990, z zastrzeżeniem ust. la. Przepisy art. 14 i 15 stosuje się odpowiednio.”,

b) dodać ust. la w brzmieniu:
„la. Przepis ust. 1 nie znajduje zastosowania wobec osoby, o której w nim mowa, o ile uzyskała pozytywną opinię właściwej komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w uchwale nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r. w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrudniania ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (M. P. Nr 20, poz. 159).”.

– poseł S. Wziątek wraz z grupą posłów

Warszawa, dnia 2 grudnia 2008 r.

Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Sprawozdawca : Marek Biernacki

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny : Sławomir Piechota

Strona ZBFSOP w skrócie