ZBFSOP

Deklaraczja członkowska

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Związku. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Związku i sumiennego wypełniania uchwał władz a nadto strzec godności członka Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.

 

 

…………………………. , dnia …………………………..             ……………………………

miejscowość                                                                                                                         podpis

Dane osobowe:

  1. Imiona
  1. nazwisko, imię ojca
  1. Data i miejsce urodzenia.
  1. PESEL
  1. Miejsce zamieszkania
  1. Ostatnia jednostka, stanowisko,stopień
  1. Data zwolnienia ze służby:
  1. Adres dla korespondencji
  1. telefon, e-mail

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych na wewnętrzne potrzeby Związku.

 

 

……………………………………………………

podpis składającego deklarację

 

DECYZJA O PRZYJĘCIU

Zarząd Główny Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa na posiedzeniu w dniu ………………………………. postanowił ww. przyjąć (odmówił przyjęcia) w poczet członków Związku.

 

……………………………………………………….

podpis przewodniczącego (sekretarza) Związku

Strona ZBFSOP w skrócie